Aktualności
SPOTKANIE ZKK

 

INFORMACJA ZE SPOTKANIA ZWIĄZKOWEJ KOMISJI KOORDYNACYJNEJ GK PGNiG

W dniu 18 listopada 2013 roku odbyło się w Warszawie spotkanie ZKK. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes PGNiG Jerzy Kurella, Wiceprezes Mirosław Szkałuba, Prezes Exalo Drilling Piotr Truszkowski i PGNiG Technologie Janusz Radomski oraz Dyrektorzy Departamentów i Biur Daniel Wais, Andrzej Maksym, Piotr Sudoł, Tomasz Bukowski, Adam Lewandowski, Tadeusz Zając, Marta Lewandowska – Wróż, Piotr Korzuch, oraz Grzegorek Grażyna i przedstawicielka PSG.

Spotkanie rozpoczęł się od krótkiego wystąpienia Prezesa Kurelli który na wniosek przewodniczącego OZZ GNiG D. Matuszewskiego zmodyfikował kolejnośc omawianych punktów aby w jego obecności omówić sprawy wymagające odpowiedzi lub decyzji Prezesa.

Pierwszym punktem była prezentacja przez Dyr. Bukowskiego na temat zmian organizacyjnych w Oddziałach Handlowych oraz kwestie utworzenia Spółki Handlu Detalicznego. Dyrektor poinformował zebranych że złożono już wniosek o rejestrację spółki i trwają prace 11 zespołów zadaniowych. W niektórych z nich uczestniczą przedstawiciele Związków Zawodowych, a projektowane zmiany nie mają na celu optymalizację zatrudnienia a dostosowanie struktury do obliga gazowego. Po odpowiedzi na pytania związkowców Prezes Kurela potwierdził że w przyszłym tygodniu w spotkaniu ze związkami zawodowymi udział wezmą Dyrektorzy Departamentów którzy przejma część pracowników Handlu. Dyrektor Bukowski potwierdził zaś dalsze zainteresowanie spółki sprzedażą energii elektrycznej i trwają prace nad przygotowaniem nowej oferty handlowej.

Kolejny punkt to dyskusja na finansowaniem Centralnego Funduszu Racjonalizacji Zatrudnienia o którym mówił Dyrektor Lewandowski. O aktualnej sytuacji funduszu mówili związkowi członkowie zespołu CFR i dodatkowo B. Potyrała przypomniał Stanowisko WZD Solidarności z Ostródy o zasileniu tego funduszu z zysku za 2013 rok gdyż nie ma innej prawnej możliwości. Pozostałe środki powinny być wydatkowane na osłony dla pracowników Budgazu, a zabraknie ich np. dla Geofizyki Kraków. W tej sprawie i trudnej sytuacji sp[ółki Geofizyka Kraków głos zabrał Juliusz Wroński i po dłuższej dyskusji Prezes Kurella zadecydował o spotkaniu się w przyszłym tygodniu z zarządem Spółki aby znaleźć sposoby poprawy sytuacji spółki.

Następnie poszukiwano sposobów sfinansowania funkcjonowania Wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który z uwagi na odejście od przekazywania środków finansowych z zysku na Fundusze Socjalne w Spółkach i wprowadzenia nagrody rocznej, nie ma dodatkowych źródeł jego zasilania.

W związku z powyższym B. Potyrała nawiązując do negocjacji ZUZP w Exalo Drilling mówił o zgłoszeniu do projektu wniosku o dodatkowym 5 % odpisie na WFŚŚ, dopisania innych sposobów zasilania funduszu po negocjacjach ze Związkami Zawodowymi oraz o wpisaniu do ZUZP zasad nagrody rocznej. R. Wawrzyniak stwierdził że  bez dodatkowego odpisu nie da się sfinansować tej wspólnej działalności.

Prezes Kurella potwierdził że Pracodawca jest gotowy do rozmów i popiera prowadzoną wspólną działalność jednak ZKK musi przygotować i przekonać do rozmów pozostałe organizacje związkowe w spółkach.

W kolejnym punkcie Dyrektor Zając omówił stan prawny aktualnych porozumień i proces zeszłorocznych wypowiedzeń tych dokumentów.

Wspomniał on o deklaracjach stron dla wprowadzenia jednolitych zasad dla liczenia stażu w Grupie Kapitałowej jako staż u danego pracodawcy i wprowadzenia do ZUZP zasad nagrody rocznej.

Z uwagi na ogłoszone konkursy na wybór nowego składu Zarządu PGNiG na kolejną kadencję dyskusję o porozumieniach zaproponował przenieść na przyszły rok.

B. Potyrała poinformował o o propozycjach zapisów w tych sprawach w ZUZP Exalo i zaapelował do pozostałych  spółek o przyjęcie podobnych rozwiązań.

Następnie Dyrektor A. Maksym omówił realizacje prac wiertniczych i geofizycznych w 2013 roku i plan na 2014 rok. Aktualnie inaczej niż w latach ubiegłych zostało już przyjęte prowizorium i nie ma obaw o opóźnienie realizacji prac. Związkowcy wskazywali na kłopoty z fachową kadrą i trudne sytuacje spółek.

W kontekście planów wierceń B. Potyrała nawiązał do sporządzanych Planów Działalności Gospodarczej i braku uzgodnień polityki płacowej na rok przyszły przed przyjmowaniem planów, oraz o złym odbiorze wprowadzonych reform w Oddziale Górnictwa i Eksploatacji.

Prezes Kurella pozytywnie odniósł się do pomysłu stwierdzając że tak powinno być i przyjmuje on tą sugestię do stosowania, a odnośnie informowania pracowników polecił takie działania dla Oddziału.

Następnie D. Matuszewski Poruszył temat spółki Gazoprojekt a B. Potyrała Budgazu i ewentualnego skrócenia kadencji zarządu i wyboru przedstawicieli pracowników do Władz spółki, a R. Wawrzyniak kwestie pakietów medycznych i PPE negocjowanych w nowych ZUZP.

Prezes Kurella wyjaśnił sytuację spółek i odmówił komentarza o kadencji Zarządu PGNiG, a w kwestii szukania oszczędności nie wykluczył że w trudnej sytuacji i na świadczeniach pracowniczych należy oszczędzać jednak jest to ostateczność.

Kolejno Prezes Technologii i Exalo omawiali sytuację swoich spółek tak ekonomiczna jak i organizacyjną oraz odpowiadali na pytania  związkowców a Dyrektor Sudoł omówił sytuację GK PGNiG którą można również zobaczyć na stronie internetowej Spółki. Kierownik ds. kontaktów ze ZZ w Polskiej Spółce Gazownictwa poinformował o pracach konsolidacyjnych w spółce gdyż wyniki PSG jako sektora Dystrybucji omówił dyr. Sudoł. Na koniec Dyrektor D. Wais omówił  aktualną sytuację w sprawie zbycia Geovity i likwidacji Budgazu, a
D. Matuszewski stwierdził że w przypadku zbycia udziałów Geovity poniżej wartości księgowej to przedstawiciele ZKK w Radzie Nadzorczej złożą zawiadomienie o działaniu na szkodę Spółki.

Po wyczerpaniu założonego programu spotkanie zakończono.

Informację Przygotował 

2013-11-19
B. POTYRAŁA