Aktualności
WAKACYJNE SPOTKANIA

Wakacyjne spotkania.

 

Pierwszego lipca pomimo zmian w MSP, Zarządzie Spółki PGNiG SA, sprzeciwu związkowców doszło do kolejnej konsolidacji spółek. Dotychczasowe doświadczenia nie napawają optymizmem odnośnie prawidłowych docelowych struktur spółek. W każdym przypadku ważniejszy był pomysł i brak czasu niż planowe działanie oparte na rzeczowych analizach, dlatego też zdecydowane i szybkie działania związków zawodowych  mogą te procesu ucywilizować.

W tym celu już 10 lipca Solidarność dokonała wyborów władz Organizacji Międzyzakładowej w spółce SPV4. Przewodniczącym Komisji został kolega Roman Wawrzyniak przewodniczący Komisji w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa oraz skarbnik Sekcji i Sekretarz Sekretariatu. Zastępcami zostali przewodniczący 5 dotychczasowych spółek.

W okresie przedwakacyjnym rozpoczęło się wręczanie wypowiedzeń definitywnych i zmieniających pracownikom również skonsolidowanej spółki Exalo i dla poprawy funkcjonowanie tego procesu wszystkie organizacje związkowe spotkały się w Jaśle. Wynikiem spotkania jest skierowanie pisma do Zarządu Spółki i przygotowanie tematów na spotkanie z Zarządem w dniu 9 sierpnia.

Równocześnie organizacje związkowe podjęły starania o organizację spotkań z Prezesami Zarządu PGNiG Jerzym Kurellą oraz SPV4 Adamem Kielakiem które odbyły się w dniu 22 lipca w Warszawie.

W spotkaniu z Prezesem Kurelllą uczestniczyli przewodniczący Central oraz Dyrektorzy T. Bukowski – Handel, T. Zając – dialog społeczny. W trakcie spotkania Prezes Kurella wysłuchał informacji o sytuacji w poszczególnych spółkach i Oddziałach oraz odpowiedział na szereg pytań przedstawiając również własną wizję najbliższych działań. Zadeklarował on współpracę ze wszystkimi organizacjami związkowymi ora działania na rzecz obrony rynku po jego prawnej liberalizacji. Już decyzja Senatu zmierza w dobrym kierunku jednak należy poczekać jeszcze na przyjęcie Ustawy przez Szelm i podpis Prezydenta. Jest on zwolennikiem stopniowego i spokojnego działania jednak pewnych rzeczy nie będzie zawracał a starał się je poprawiać. Nie jest głównym celem wejście na giełdę Spółek Exalo czy Technologie a poprawa ich efektywności czy  organizacji. Najważniejszym zaś elementem firm są pracownicy i klienci. Nieuniknione zaś jest wydzielenie spółki Handlowej lecz nie jest określona jej forma i wielkość. Trwa wymiana Dyrektorów funkcjonalnych w Centrali i analiza dotychczasowych działań. Konieczne redukcje zatrudnienia – w dużej mierze naturalne będą prowadzone w uzgodnieniach ze związkami w oparciu o dotychczasowe programy. Dotychczasowe porozumienia i umowy będą realizowane z poszanowaniem stron i przy zachowaniu dialogu. Przewodniczący Sekcji Krajowej poinformował Prezesa o sytuacji finansowej dwóch funduszy mających wpływ na sytuację pracowników . Pierwszym z nich jest Centralny Fundusz Racjonalizacji na którym pozostało 3 mln złotych pomimo odmowy dla wniosku ZRG Krosno dziś Exalo, a w oczekiwaniu jest wniosek dla Budgazu w likwidacji – 2 mln, i zdecydowanie braknie na przewidywany wniosek Geofizyki Kraków.

Podobnie trudna jest sytuacja na Wspólnym Funduszu Świadczeń Socjalnych gdzie po zmianie zasad wypłaty rocznej zamiast nagrody z zysku pozostały jedynie środki z 1% odpisu. W związku z powyższym złożył on Prezesowi dwa pisma opracowane po Radzie Sekcji o znalezienie z innymi związkami sposobów finansowania tych funduszy w tym zawarcie porozumienia o przekazaniu na cel Socjalny środków ze zbycia Geovity.

Mamy deklarację rozważenia tych spraw i obietnicę cyklicznych spotkań co 6 tygodni dla ZKK i reprezentatywnych związków PGNiG.

Kolejno w tym samych dniu z przewodniczącymi central i przedstawicielami organizacji  związkowych w SPV4 (Solidarność – Potyrała, Wawrzyniak, Jewuła) spotkał się Prezes Kielak i Piotr Korzuch – nowy Dyrektor odpowiedzialny za kontakty z przedstawicielami załogi.

Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji po konsolidacji  i w swym wystąpieniu Prezes stwierdził że docelowa struktura zostanie przedstawiona po 15 października, a dotychczasowe połączenie odbyło się w sposób neutralny i pomimo wielu obaw nikomu nie stała się krzywda. Najważniejszym zaś zadaniem jest ustalenie zasad wypłaty świadczeń socjalnych do końca roku. Poinformował że w szybkim tempie nastąpiło przeorganizowanie się związków i jest ich w SPV4 7  w tym 2 reprezentatywne i połączona Kadra. Po dyskusji nad sposobami wywiązania się ze zobowiązań socjalnych ustalono obiegową formę akceptacji ustaleń o wypłacie świadczeń do końca roku zgodnie z dotychczasowymi preliminarzami.

Dużą część czasu poświęcono trybowi wejścia w życie Regulaminu Pracy i Wynagradzania ora obowiązywania lepszych dla pracownika przepisów. Potwierdzono że pomimo nieobowiązywania ZUZP i Regulaminów pracownik zachowuje wszystkie wynikające z nich przepisy, i jedynie jeśli coś zostało dodatkowo wprowadzone np. w Regulaminie Pracy to jest ono obowiązujące. Fakt podpisania zapoznania się z Regulaminem nie daje wprost podstaw do stosowania gorszych zapisów. W celu wyeliminowania budzących kontrowersje zapisów zostanie powołany zespół z udziałem ZZ i dokonane zostaną w tych dokumentach stosowne zmiany.

Aktualnie trwa analiza dotychczasowych dokumentów i kwestii BHP oraz organów spółki i strony zgodziły się na łączne przeprowadzanie wyborów swych przedstawicieli do SIP, Rady Pracowników i Nadzorczej. Dyskutowano też nad kwestiami pełnomocnictw które uproszczą procedury funkcjonowania w Oddziałach, delegowanie, spotkania przedstawicieli pracowników itp.

Na koniec przedstawiciele  NSZZ Solidarność przedłożyli Zarządowi projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i ustalono że kolejne spotkanie w większym składzie odbędzie się do połowy sierpnia.

W zakładce DOKUMENTY – Informacje z GK PGNiG – przekazane Prezesowi Kurelli 3 pisma.

Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej GNiG

2013-07-23
Bolesław Potyrała