Aktualności
DALSZE MAJOWE DZIAŁANIA

 

Informacja z udziału w WZA PGNiG SA

oraz ze spotkania przedstawicieli Komisji Koordynacyjnej ds. Dystrybucji

przy Sekcji Krajowej GNiG .

W dniu 22 maja 2013 roku odbyła się kontynuacja przerwanego w dniu 24 kwietnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W tym okresie po odwołaniu Ministra Skarbu Państwa i odstąpienia od Manifestacji  zostali również odwołani z Zarządu Pani Grażyna Piotrowska – Oliwa oraz Radosław Dudziński.

Okres miesiąca związek Solidarność starał się wykorzystać na ponowne dotarcie do polityków i władz samorządowych do zmiany polityki wobec naszej branży oraz w celu dotarcia do Ministra Skarbu Państwa. Niestety nie udało się nam jak też pozostałym członkom Zarządu z Ministrem i liczyliśmy że plan konsolidacji zostanie wstrzymany do czasu podjęcia nowej Uchwały przez wyłoniony nowy skład Zarządu.

Z nieoficjalnych informacji wiemy że na stanowisko Prezesa i wiceprezesa ds. Handlu jest ponad 50 kandydatów a członkowie Rady Nadzorczej nie pisnęli ani słówka.

W obradach WZA uczestniczyli Potyrała Bolesław i Zbigniew Dariusz Matuszewski, którzy proponowali wykreślenie punktu 12 z programu obrad, głosowanie przeciwko Uchwale o zgodzie na wniesieniu udziałów.  Jednak instrukcja do głosowania przygotowana przez MSP stanowiła głosować wszystkie Uchwały w tym skwitowania władz „za” a inne wnioski zgłaszane przez akcjonariuszy przeciw.

Po przegłosowaniu Uchwały nr 23/V/2013 w proporcji za - 4 689 151 086  ;  przeciw - 6 078 542 ; wstrzymujące się 4 005 723  zażądaliśmy zaprotokołowania naszego sprzeciwu który daje nam szansę na ewentualne zaskarżenie Uchwały. Mamy jednak świadomość że zanim Sąd rozpaczy pozew może minąć 3 lata lub więcej i spółka może być zrestrukturyzowana.

W innym ważnym głosowaniu WZA ustaliło – nowa Uchwała MSP – wypłatę dywidendy w kwocie 13 groszy na akcję dla akcjonariuszy mających akcje w dniu 20 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 3 października.

Pozostały zysk z 2012 roku i lat wcześniejszych został przeznaczony na kapitał zapasowy spółki na finansowanie inwestycji.

Po WZA spotkała się Komisja Koordynacyjna ds. Dystrybucji przy Sekcji Krajowej GNiG
w składzie Potyrała, Matuszewski, Jewuła, Lasota, Kokot, Wojtasiewicz i podjęła następujące decyzje:

1. Przygotowanie pism  skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji im Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki o podjęciu przez WZA Uchwały niezgodnej z prawem

2. Przygotowanie pism do Ministra Skarbu i nowego Zarządu PGNiG oraz SPV 4  o wstrzymanie złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego (KRS) i o spotkanie oraz w póżniejszym okresie zawarcie porozumienia.

Pisma te po konsultacjach będą wysłane do adresatów w poniedziałek.

Komisja Koordynacyjna stwierdziła również po wcześniejszej analizie prawnej że zgłoszone spory zbiorowe w dotychczasowych spółkach nie przechodzą na nowego pracodawcę i po ewentualnej konsolidacji w sytuacji nie załatwienia żądań konieczne będzie nowe żądanie po zorganizowaniu się związków w nowej strukturze.

Proces konsolidacji i łączenia organizacji związkowych przerabialiśmy w PGNiG Technologie i w Exalo więc prześlemy stosowne protokoły wzory Uchwał itp.

Jednak doświadczenie konsolidacji w wymienionych spółkach zakończyło się zwolnieniem grupowym13 % w Technologii a w Exalo organizacje związkowe otrzymały zawiadomienie o zwolnieniu 9 % załogi ze zmienianymi warunkami pracy – miejsce i stawka (z 342 osób – 150 musi przenieść się o innej miejscowości)

W okresie tym również zostały zakończone dwa spory zbiorowe w KSG i PSG podpisaniem 5 % podwyżki płac, a więc więcej niż porozumienie OZZ GNiG w DSG – 3%, w WSG pracodawca samodzielnie zwiększył płace o 120 złotych co daje mniej niż 3 %. W MSG u GSG trwają nadal rozmowy a w 4 spółkach trwa nadal spór. Liczymy na dalsze działania dla otrzymania podwyżek płac w pozostałych w spółkach bo w innym przypadku mogą być one kontynuowane w SPV 4.

24 maja odbędą się Zgromadzenia Wspólników spółek Gazownictwa które pozwolą na uruchomienie nagrody rocznej po zawarciu porozumień.

Ustaliliśmy również że po skierowaniu pisma do Zarządu zorganizujemy wcześniejsze 12-13 czerwca posiedzenie Rady Sekcji Krajowej GNiG które odbędzie się w Jadwisinie  po wcześniejszym spotkaniu z nowym Zarządem na Kasprzaka. W związku z powyższym nie aktualne będzie spotkanie RSK w Opolu.

Prosimy o uwagi i propozycje odnośnie dalszych działań.

Wcześniej zespół ds. Handlu skierował piosmo do Dyr. Mierzwińskiego

a aktualnie toczą się negocjacje porozumienia o zwolnieniach grupowych w Exalo, na którego zawarcie upłynie termin 5 czerwca, a jednym z warunków jego podpisania są dodatkowe osłony.

 

Przygotowane i wysłane pisma umieszczone są w zakładce DOKUMENTY - STRATEGIA DLA GK

Z poważaniem  – przewodniczący RSK GNiG NSZZ „Solidarność”

2013-05-23
Bolesław Potyrała