Aktualności
NOWA STRATEGIA SZANSE I ZAGROŻENIA

NOWA STRATEGIA SZANSE I ZAGROŻENIA

 

PGNiG zaktualizowało strategię

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA przyjęło Krótkoterminową strategię budowania wartości GK PGNiG do 2014 roku. Jej celem jest przygotowanie Spółki do działania w warunkach zliberalizowanego rynku gazu. GK PGNiG chce utrzymać pozycję lidera w branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy gazu ziemnego oferującego również ciepło i energię elektryczną. Wdrożenie Krótkoterminowej strategii budowania wartości GK PGNiG pozwoli na realizację ambitnego programu inwestycyjnego, przy jednoczesnej spłacie zadłużenia. W rezultacie, do 2020 roku Spółka planuje wygenerować skumulowaną nadwyżkę finansową netto w wysokości 15 mld zł.

- Krótkoterminowa strategia PGNiG SA ma charakter kompleksowy i określa działania podejmowane do realizacji nadrzędnego celu strategicznego GK PGNiG, jakim jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Konkretyzuje zadania i cele stawiane przed Spółką w Strategii GK PGNiG przyjętej w 2011 roku, koncentrując się na najważniejszych obecnie aspektach funkcjonowania GK PGNiG, którymi są rozwój rynku, wzrost wydobycia i obniżka kosztów. Za dwa lata chcemy być nowoczesną multienergetyczną firmą, znakomicie radzącą sobie w nowych realiach rynkowych - mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Krótkoterminowa strategia wprowadza zmianę sposobu zarządzania z organizacji tradycyjnej na rzecz organizacji zarządzanej projektowo. Zawiera ona 19 inicjatyw strategicznych, które będą realizowane w trzech obszarach biznesowych.

Wzrost wydobycia gazu i ropy

 Pierwszym z nich jest obszar poszukiwań i wydobycia węglowodorów. PGNiG podtrzymuje cele strategiczne dotyczące zwiększenia własnego wydobycia gazu ziemnego do poziomu 6,2 mld m sześciennych i ropy naftowej do ok. 1,8 mln ton rocznie w perspektywie 2015 roku. W ramach obszaru Poszukiwań i wydobycia Spółka będzie kontynuować rozpoznanie i zagospodarowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na posiadanych koncesjach, głównie w Pomorskiem i Lubelskiem.

 Ponadto Spółka będzie intensyfikować poszukiwania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych w kraju na ok. 80 koncesjach. PGNiG zoptymalizuje działalność poszukiwawczą i wydobywczą poza granicami Polski, która będzie osobnym segmentem działania.

 Prace poszukiwawcze obejmują również współpracę z partnerami zewnętrznymi w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów, jak np. w przypadku projektu KTC na koncesji Wejherowo oraz wspólnych prac z Grupą Lotos. Przygotowano data room z 20 koncesjami przewidzianymi do współpracy z partnerami.

Rozszerzenie oferty dla klientów

 Drugim obszarem działań, na którym koncentruje się Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG jest rynek. W ramach tego obszaru Spółka chce poprawiać efektywność obszaru sprzedaży i obsługi klientów oraz wdrożyć nową politykę marketingową i zintegrowaną ofertę produktową. Będzie ona obejmować oferty dual fuel i zmianę sposobu rozliczeń z klientami. Spółka chce również rozwijać segment energetyki poprzez rozpoczęcie budowy nowych bloków energetycznych zasilanych gazem m.in. w EC Stalowa Wola, EC Żerań i EC Łagisza, a także przebudowę kotłów węglowych na biomasę w EC Siekierki i zaangażowanie w budowę małych jednostek kogeneracyjnych w całym kraju.

 PGNiG będzie również wspierać i animować program liberalizacji rynku gazu oraz kontynuować działania zmierzające do zmiany zasady ustalania cen w kontraktach importowych. Na początku listopada podpisano porozumienie - aneks do umowy Kontraktu jamalskiego, w wyniku którego zmianie ulegają warunki cenowe na dostawy gazu do Polski.

 Odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe będzie również centralizacja funkcji handlu hurtowego w GK PGNiG. Podejmowane będą także działania na rzecz zmiany struktury portfela pozyskania gazu z importu, w tym uwzględniające możliwości zagospodarowania niewykorzystanych mocy terminala LNG w związku z planowanym rozpoczęciem eksportu gazu przez USA od 2014 r.

Optymalizacja kosztów działalności

 Trzecim obszarem którego dotyczy Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG jest model biznesowy funkcjonowania Spółki i Grupy. W ramach tego obszaru Spółka zamierza optymalizować system zarządzania zasobami ludzkimi w GK PGNiG. Wdrożony zostanie system zarządzania projektami i portfelem projektów. Od 1 stycznia 2013 zacznie działać Centrum Usług Wspólnych, a do 2014 roku zostanie zoptymalizowany segment magazynowania. Restrukturyzacja obejmie również obszary działalności podstawowej i dodatkowej GK PGNiG oraz zatrudnienie.

 Działania związane z optymalizacją kosztów, wynikające z Krótkoterminowej Strategii są już w trakcie realizacji. W czerwcu 2012 rozpoczęto reorganizację PGNiG SA. Do chwili obecnej objęła ona Centralę oraz Oddziały Spółki. Zmiany polegały na spłaszczeniu struktury organizacyjnej poprzez zlikwidowanie biur w departamentach, znacznej redukcji stanowisk kadry zarządzającej oraz połączeniu działów o podobnych kompetencjach i zlikwidowaniu stanowisk o zbliżonych zakresach obowiązków. W wyniku redukcji zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych zmniejszyło się o 298 osób (z 677 przed zmianą). Ponadto wydzielono Oddział Geologii i Eksploatacji, który stanowi centrum kompetencyjne dla przedsięwzięć PGNiG SA w zakresie geologii, wierceń i eksploatacji.

 W sierpniu 2012 roku w PGNiG SA ogłoszono Program Dobrowolnych Odejść. W okresie jego obowiązywania od 10.09.2012r. do 31.10.2012r. chęć skorzystania z PDO zgłosiło około 1000 pracowników, czyli ok. 11% zatrudnionych w Spółce. Wyrażono zgodę na odejście ok. 900 osób.

 W czerwcu 2012 roku powstała spółka PGNiG Serwis, rozpoczynając proces tworzenia Centrum Usług Wspólnych obejmujących funkcje finansowo-księgowe, kadrowo płacowe, oraz usługi IT. 

Od 1 stycznia 2013 roku CUW rozpocznie pełną funkcjonalną działalność, podejmując obsługę spółki warszawskich elektrociepłowni skupionych w PGNiG Termika. Rozpoczęto proces łączenia spółki PGNiG Energia z PGNiG SA, a także proces pełnej integracji kompetencji elektroenergetycznych w spółce PGNiG Termika. Rozpoczęły się również przygotowania do przeprowadzenia w 2013 roku publicznej emisji akcji spółek PGNiG Poszukiwania oraz PGNiG Technologie. Trwa proces sprzedaży spółek Geovita, ITG i Nysa Gaz. Po zakończeniu tych procesów w 2014 roku PGNiG planuje być udziałowcem w ok. 14 spółkach, zamiast obecnych 53.

 Do spółek, w których PGNiG zachowa udziały należą m.in.: PGNiG Norway, PGNiG Sales and Trading, PGNiG Termika, PGNiG Poszukiwania, PGNiG Technologie, EuRoPol Gaz, a także spółka dystrybucyjnaoraz operator magazynów.

 Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG do roku 2014 została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą PGNiG SA 18 grudnia 2012 roku.

JAK BEDZIE WYGLĄDAŁA SYTUACJA SPÓŁEK A JAK PRACOWNIKÓW 

KTO MA RACJE ZARZĄD CZY ZWIAZKI

CZYTAJ W ZAKŁADCE DOKUMENTY - STRATEGIA

2013-01-27
B. Potyrała