Aktualności
List prezydenta na Barbórce KG PGNiG Sanok 2010

Czwartek, 2 grudnia 2010
List prezydenta na Barbórce KG PGNiG
Organizatorzy i Uczestnicy
Barbórki Centralnej KG PGNiG
w Sanoku


Szanowny Panie Prezesie!
Szanowny Panie Dyrektorze!
Szanowni Państwo!


Serdecznie pozdrawiam uczestników odbywaj ącej się w sanockim Oddziale PGNiG SA Centralnej Barbórki. W przeddzie ń Świętej Barbary, patronki górnictwa pragn ę
przekazać Państwu, a za Pa ństwa pośrednictwem wszystkim górnikom naftowym oraz ca łej kadrze in żynieryjno -technicznej przedsiębiorstwa moje najlepsze życzenia.
Dziękując za Państwa codzienną, ciężką pracę, składam także wyrazy szacunku emerytowanym pracownikom, a tak że Państwa bliskim, gdy ż jest to przede wszystkim wspólne
święto wszystkich górniczych rodzin i środowisk.
W powszechnej świadomości uroczyste obchody Barbórki kojarz ą się ze Śląskiem i górnictwem w ęgla kamiennego. A przecie ż górnictwo jest poj ęciem znacznie szerszym,
obejmującym tak że wydobycie rud, gazu ziemnego czy ropy naftowej. W pięknej legendzie uciekającą przed prześladowcami świętą Barbarę schroniła w swoim wnętrzu ska ła.
Dlatego dzień 4 grudnia za swoje patronalne święto mają prawo uznawać wszyscy górnicy. Dzi ś w podkarpackim Sanoku spotyka się załoga przedsiębiorstwa od lat
specjalizującego się w eksploatacji z łóż niezwykle ważnych z punktu widzenia wspó łczesnej gospodarki i rozwoju naszego kraju – gazu ziemnego i ropy naftowej.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w udany sposób potrafi łączyć najlepsze tradycje z nowoczesnym myśleniem o własnej misji i miejscu na rynku. W Sanoku, jednym
z najstarszych o środków górnictwa naftowego w Polsce i Europie, tradycyjn ą górnicz ą Barbórk ę świętuj ą pracownicy firmy, która w swojej praktyce respektuje zasady
odpowiedzialnego biznesu i zrównowa żonego rozwoju. Angażuje si ę w działalność społeczną i współpracę ze społecznościami lokalnymi, promuje rozwiązania proekologiczne oraz
dba o stabilne i bezpieczne miejsca pracy.
Wielu z Państwa mam zaszczyt i przyjemność uhonorować dzisiaj odznaczeniami państwowymi – Złotymi i Srebrnymi Medalami Za Długoletni ą Służbę. Serdecznie Państwu
gratuluj ę tych wyró żnień przyznanych za wzorowo, wyj ątkowo sumiennie wykonywane obowiązki zawodowe. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam uczestników tegorocznych
barbórkowych obchodów i życzę każdemu górnikowi, ka żdej górniczej rodzinie, aby Święta Barbara czuwa ła nad Państwem, strzegąc przed przeciwnościami losu.


Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2010-12-02
Jacek Kornacki