Aktualności
Wystąpienie Przewodniczacego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Dariusza Matuszewskiego w imieniu Central Związkowych

Szanowni Państwo,
Pani Prezes, Dostojni Goście

Święto Barbórki jest jednym z najważniejszych dni w branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Objęcie patronatem Świętej Barbary to zaszczyt, który jest symbolem i dowodem na to, że nasza praca nie jest łatwa i lekka, a wykonując ją człowiek ma prawo do dumy. Barbórka to katalog wartości i wieloletnia tradycja, to ludzie, którzy w ciągu wielu dekad pracowali dla tej branży zostawiając w niej cząstkę siebie. To nasi przyjaciele, zarówno ci, których wśród nas już nie ma jak i ci, z którymi wspólnie możemy cieszyć się świętem. Barbórka to patronka ludzi ciężkiej, trudnej i niebezpiecznej pracy, którzy tworzą wyjątkową wspólnotę pozwalającą przetrwać najcięższe czasy i najtrudniejsze chwile.Kolejny raz w ciągu wieloletniej współpracy Central Związków Zawodowych działających w Związkowej Komisji Koordynacyjnej Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przypada nam zaszczyt składania życzeń na centralnych obchodach Barbórki jako reprezentacja członków trzech ogólnopolskich organizacji, stanowiących znakomitą część pracowników naszej branży. Polska nafta i polskie gazownictwo tradycyjnie jest branżą, w której przynależność do organizacji pracowniczych jest czymś naturalnym i potrzebnym, jest wyrazem współodpowiedzialności za drugiego człowieka, wyrazem troski o wspólną przyszłość i deklaracją jedności, która pomaga razem dbać o interesy pracownicze i chronić ich prawa.Patrząc z perspektywy czasu na branżę polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa należy podkreślić, że lojalność jej załogi była zawsze siłą napędową i podstawowym walorem. Mimo, że przed laty panowały zupełnie inne warunki pracy i płacy to ludzie pracowali z oddaniem i przeświadczeniem, że całe swoje życie zawodowe związali z branżą i przepracują w Firmie do emerytury.

Jak wiele się zmieniło i jak głębokie są to zmiany pokazuje nam każdy rok, a nawet miesiąc. Zmieniły się warunki prawne i społeczne, zmieniły się technologie jak też oceny przydatności zawodowej. Ale przede wszystkim zmienił się stosunek osób zarządzających firmą do tak mocno i często podnoszonej, największej wartości przedsiębiorstwa – czyli do pracowników. Trudno zliczyć ile razy słyszymy we wszelkich odmianach i kontekstach, że największym majątkiem Firmy są ludzie. Życie pokazuje nam wciąż bardzo dobitnie, że są to czasami niestety tylko słowa, a nawet zdarzają się deklaracje bez pokrycia. Święto Barbórki, które przypada końcem roku jest okazją do składania życzeń, ale i skłania do podsumowań i refleksji. Jako przedstawiciele związków zawodowych możemy wprost podkreślić, że mijający rok w szczególny sposób ukazał, że utożsamianie się Pracowników z Firmą, oddanie i zaangażowanie w pracy, długoletnie doświadczenie i dyspozycyjność – cechy tak cenione i pożądane przez pracodawcę, które powinny zapewnić pracownikowi uznanie i godne wynagrodzenie nie mają w istocie żadnego wpływu na stabilizację zatrudnienia ponieważ w branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa to zewnętrzne czynniki determinują wszystko – decydują również o bycie pracowników. Warunki umowy międzynarodowej, relacje walutowe czy konstrukcja taryfy gazowej mają zasadniczy wpływ na wynik finansowy Spółki i te właśnie czynniki, w znakomitej większości mające charakter polityczny, wpływają na poziom zatrudnienia, na płace Załóg, na realizację wszelkich pracowniczych interesów. Nie ma w tych warunkach znaczenia staż pracy, umiejętności, wykształcenie, fachowość, oddanie i ciężka praca – całe życie pracowników i egzystencja ich rodzin sprowadza się do wskaźników, procentów i kosztów pracy, które ulegają zmianie z przyczyn niezależnych od zaangażowania pracowników.

W oparciu właśnie o te czynniki i decyzje zewnętrzne upłynął nam  mijający rok, w którym w różnych wymiarach i formach  dialogu społecznego toczyły się negocjacje dotyczące porozumień społecznych, programu osłon dla zwalnianych pracowników czy programów dobrowolnych odejść, a wszystko to w trakcie głębokich zmian organizacyjnych Spółki we wszystkich niemal obszarach jej działalności.
Każda z tych zmian niestety niesie za sobą zagrożenie dla pracowników, budzi obawy o miejsce pracy a niepokój dodatkowo wzmacniają zapowiedzi Zarządu, że to dopiero początek, że reorganizacja obejmie wszystkie segmenty działalności Grupy Kapitałowej.  Wszystko to rodzi zasadnicze pytanie pracowników – mimo przez lata przeprowadzonych tak olbrzymich redukcjach zatrudnienia jak wielkie koszty społeczne trzeba jeszcze ponieść, aby pracując w przedsiębiorstwie o strategicznym znaczeniu dla państwowej polityki energetycznej, koncernie w sposób szczególny liczącym się na polskim rynku gazu i ropy, pracownik mógł patrzeć w przyszłość bez strachu o jutro. Co jeszcze trzeba zrobić, aby nasi pracownicy mogli mieć pewność, że praca, którą wykonują da im możliwość rozwoju zawodowego, spokojnego życia i utrzymania rodziny. Kiedy pracownicy zaczną postrzegać społeczną odpowiedzialność biznesu jako katalog wartości a nie dyplom  wiszący na ścianach  gabinetów. Obchodzone dzisiaj święto Barbórki, będące uhonorowaniem branży górnictwa naftowego i gazownictwa i jej pracowników jest tradycją wspólnie budowaną przez wiele lat powinno przypominać i na nowo wszystkim uświadamiać, jak ta Firma powstawała, jak budowało się jej znaczenie i siła jakie znaczenie mieli w tym  pracownicy, ich oddanie, lojalność i ciężka praca.

Nikt z nas nie chciałby jednak, aby te troski przesłoniły całkiem nasze święto. Mam głębokie przeświadczenie, że nasze Załogi mają ogromny sentyment do Barbórki, która jest naszą wspólną tradycją. Minimalizacja obchodów Barbórki w Grupie Kapitałowej nie jest w stanie wyrzucić z nas jej ducha, dlatego w imieniu wszystkich, których ma zaszczyt reprezentować Związkowa Komisja Koordynacyjna życzę Zarządowi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poczucia odpowiedzialności również za los załóg ,doceniając jednocześnie  te decyzje i działania, które pomogły choć w części złagodzić skutki społeczne przemian zachodzących w Spółce. W imieniu Central Związków Zawodowych składam wszystkim  tym którzy dzisiaj świętują a także tym, którzy pozostali na stanowiskach pracy życzenia lepszego jutra, sukcesów w pracy  aby doczekali się wreszcie stabilizacji zatrudnienia, aby ich wysiłek i zaangażowanie przynosił godziwe wynagrodzenie, satysfakcję a rodzinom dobrobyt. Składam życzenia kadrze zarządzającej w Spółkach i Oddziałach Grupy kapitałowej  – dziękując w imieniu załóg zwłaszcza tym, którzy byli otwarci na dialog społeczny i chcieli słuchać głosu załogi.  Dziękuję koleżankom i kolegom ze wszystkich związków zawodowych , Radzie Pracowników oraz reprezentantom załogi w Radzie Nadzorczej Spółki za współpracę i dotychczasowe działania na rzecz załóg Grupy Kapitałowej PGNiG. Życzę wszystkim lepszego, spokojnego i pełnego sukcesów przyszłego roku a dzisiaj dobrej górniczej zabawy.

Szczęść Boże!

2012-12-07
Administrator