Aktualności
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

W dniach 23-24 listopada na terenie Kieleckich Targów odbywał się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

W Zjeździe tym udział brali członkoiwie naszej Sekcji koledzy Jacek Żurawski - prezydium Zjazdu, Kazimierz Rogaczewski i Bolesław Potyrała - delegaci.

Był to sprawozdawczy Zjazd na którym przewodniczący Piotr Duda złożył sprawozdanie z 25 miesięcznej kadencji oraz odbyły się dwa panele dyskusyjne na temat Polityki Przemysłowej i Polityki Spółecznej z udziałem zaproszonych gości (m.inn. prof. Ryszard Bugaj).

KZD wystosował list do Ojca Świetego Benedykta XVI, nadał 6 osobom tytuł zasłużony dla Solidarności (m.inn. mam bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Kolejno Zjazd dokonał zmian w Statucie związku, przyjął szereg dodatkowych Uchwał , Stanowisk oraz  Apeli.

Dokumenty Zjazdowe niebawem będą dostępne na stronie Komisji Krajowej www. solidarnosc.org.pl  

a już dzisiaj na stronie Sekcji dostępne jest stanowisko w sprawiesytuacji w branży.

Krajowy Zjazd Delegatów przyjął ponizsze Stanowisko przy jednym głosie wstrzymującym się.

Kielce 20 listopad 2012 rok

 

STANOWISKO NR 14

XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów

ws. Przekształceń organizacyjnych w Grupie Kapitałowej Polskiego

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko likwidacji spółek gazownictwa zajmujących się dystrybucją gazu i funkcjonujących w nich zakładów gazowniczych które skutkują zmianami warunków pracy i płacy zatrudnionych w nich pracowników. Spółki gazownictwa osiągają pozytywne wyniki finansowe, dlatego też dokonywanie w nich istotnych zmian organizacyjnych budzi nasz stanowczy sprzeciw.

Domagamy się również bezwzględnego wstrzymania dalszych działań reorganizacyjnych w sferze wydobycia i handlu. Obrany kierunek i tempo przeobrażeń szczególnie w obszarze obrotu stwarzają olbrzymie zagrożenie dla sprzedaży gazu ziemnego zwłaszcza w perspektywie otwarcia rynku gazu
w Polsce. Likwidacja terenowych komórek organizacyjnych (BOK-ów) będzie skutkować obniżeniem jakości i przejęciem klientów PGNiG przez konkurencję (w większości są to firmy zagraniczne). Spowoduje utratę miejsc pracy dla pracowników PGNiG a dla społeczeństwa podwyżkę cen gazu.

Wnosimy równocześnie o przyśpieszenie realizacji planów inwestycyjnych przyjętych w Planie Działalności Gospodarczej PGNiG na 2012 rok co pozwoli poprawić sytuację spółek zależnych oraz pracowników Grupy Kapitałowej.                                                                                                                             

Wnioskodawcy

Delegaci   

Potyrała Bolesław                                                Jacek Żurawski

Przewodn Sekcji Krajowej GNiG      Przewodn Regionu Toruńsko - Włocławskiego

Mandat  nr 152/23                                                Mandat  nr 167/25

2012-11-24
B. Potyrała