Aktualności
ZMIANY W PDO AKTUALIZACJE STAŻU W ZUZP

 

 

Koleżanki i Koledzy, Pracownicy, Dyrektorzy PGNiG

i Prezesi Spółek Grupy Kapitałowej.

 

W miesiącu wrześniu 2012 roku w Oddziałach Spółki PGNiG SA nastąpiły zmiany organizacyjne polegające na spłaszczeniu struktury zarządzania,  a zmieniająca się sytuacja w kraju i otwarcie rynku gazu wymusza centralizację niektórych funkcji. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom tych zmian dla załóg i zminimalizowania ilości osób objętych ewentualnymi zwolnieniami grupowymi Centrale Związkowe podjęły nie po raz pierwszy inicjatywę dla wprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejść zwanego dalej PDO. Program ten pomimo bardzo trudnej sytuacji Spółki został podpisany w wersji odpowiadającej Programom Racjonalizacji Zatrudnienia dla pracowników młodszych i z korzystniejszymi regulacjami dla pracowników podlegającym szczególnej kodeksowej ochronie. Program ten poprzedziły negocjacje, zakończone zawarciem porozumienia 24 sierpnia. Kolejno w dniu 28 sierpnia Program ten został przyjęty decyzją Zarządu Spółki PGNiG SA.

Strona społeczna od samego początku sygnalizowała, że prawdziwą zachętą dla pracowników do podjęcia decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy może być decyzja Zarządu
o redukcji miejsc pracy i dokonywanie zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz satysfakcjonujące odprawy i osłony. Jedynie kwestie finansowe udało się ustalić na zadawalającym poziomie, lecz rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron nie daje podstaw prawnych dla pracowników chronionych do otrzymywania stałego Świadczenia Przedemerytalnego
i co prawda niezbyt wysokich ale stałych świadczeń oraz możliwości stania się emerytem PGNiG, który objęty jest opieką socjalną.

Drugi warunek czyli tytuł emeryta PGNiG po osiągnięciu wieku emerytalnego i możliwość korzystania z Funduszy Świadczeń Socjalnych został spełniony po kolejnych negocjacjach, na wniosek Central, w wyniku których zostało to wprowadzone Porozumieniem podpisanym w dniu 26 września 2012 roku. Aby jednak stało się to obowiązującym prawem, organizacje związkowe PGNiG SA dokonały zmiany w Regulaminie Świadczeń Socjalnych.

Życie jednak nie znosi próżni i sporządzenie opinii prawnej, zgodnej co prawda z literalnym zapisem ZUZP, a nie uwzględniającym sposobu zmiany pracodawcy wewnątrz Grupy Kapitałowej, a szczególnie pomiędzy PGNiG a spółkami zależnymi, spowodowało, że grupa ponad 4 tysięcy pracowników Oddziałów Obrotu, choć nie tylko oni, miałaby znacznie mniejszy staż pracy u Pracodawcy czyli w PGNiG SA. W Oddziałach Obrotu był to okres 1.01.2003 rok do 30.09. 2007 rok a więc okres 4 lat i 9 miesięcy, które nie zaliczałyby się do świadczeń pracowniczych zależnych od stażu pracy u Pracodawcy.

I znowu z inicjatywy strony Społecznej przystąpiono do negocjacji i zmiany niesprawiedliwych zapisów w PDO które różnicują pracowników pracujących w jednym miejscu pracy i w jednym czasie, lecz w różnych podmiotach GK. W wyniku dokonanych ustaleń w dniu 10 października problem ten został na potrzeby PDO rozwiązany, poprzez podpisanie Protokołu dodatkowego do PDO. Aby jednak zapis ten był obowiązujący, także do innych świadczeń pracowniczych takich jak świadczenia chorobowe, okres wypowiedzenia itp. stosowną zmianę w ZUZP PGNiG SA trzeba wpisać do ZUZP i stosowny aneks do Układu deklarują sygnatariusze tego Układu.

W tym miejscu Centrale Związkowe zwracają się także do innych stron ZUZP w Spółkach i Pracodawców z GK o dokonanie zmian we własnych Układach Zbiorowych Pracy aby zatrudnienie u danego pracodawcy obejmowało całą Grupę Kapitałową, a nie tylko pracodawcę i poprzednika prawnego, z uwagi na wspólne tworzenie bilansu skonsolidowanego.

Jednocześnie także przypominamy Dyrektorom Restrukturyzowanych Oddziałów PGNiG że warunkiem bezkonfliktowego wdrażania zmian jest dotrzymanie ustalonego terminu 25 października 2012 roku na poinformowanie pracowników czy ich stanowisko pracy znajdzie się w przyszłej strukturze Oddziału, czy też będzie on musiał się p. przekwalifikować, aby mógł on przed zakończeniem okresu składania deklaracji rozwiązania stosunku pracy w ramach PDO mógł podjąć w pełni odpowiedzialne decyzje.

Za Radę Sekcji Krajowej GNiG NSZZ „Solidarność” Bolesław Potyrała.

Materiały w sprawie PDO w zakładce PRAWO - POROZUMIENIA W GK PGNiG

2012-10-11
B. POTYRAŁA