Aktualności
Spotkanie ZKK i polepszenie PDO

 

 

Informacja o spotkaniu

Związkowej Komisji Koordynacyjnej z Zarządem i Dyrektorami PGNiG SA

w dniu 26 września 2012 roku w Warszawie

 

W spotkaniu udział wzięło 14 członków ZKK, Prezes Szkałuba i Hinc oraz Dyrektorzy T. Karaś, Z. Krzysztoń, P. Knap, T. Zając a także Pani Prezes Piotrowska – Oliwa po przerwie, z uwagi na odbywające się równolegle posiedzenie Rady Nadzorczej i spotkanie w MSP.

Prezes Szkałuba przedstawił ogólną sytuację Grupy Kapitałowej i omówił program spotkania

W programie tym znalazły się poniższe tematy:

1. Sytuacja w PGNiG Technologie.

Dyrektor Karaś poinformował że w tym tygodniu doszło do spotkania związkowców PGNiG Technologie z Panią Prezes i nim w Warszawie lecz bez udziału Zarządu PGNiG Technologie.

Związkowcy przedstawili niedociągnięcia w kontaktach z własnym Zarządem w tym brak odpowiedzi na pisma, przedstawili sytuację w Oddziałach po wprowadzonych zmianach organizacyjnych.

W piątek tj. 28.09 odbędzie się spotkanie Pani Prezes z Zarządem PGNiG Technologie w celu wyjaśnienia nieprawidłowości i po tym spotkaniu ZZ otrzymają odpowiedź na piśmie o sposobie załatwienia problemów. Równocześnie w trakcie spotkania został podpisany wniosek Spółki uzgodniony ze ZZ na skorzystanie z Funduszy Centralnego Funduszu Racjonalizacji w kwocie 2 651 199, 15 zł  na osłony dla 58 osób z całej spółki. Trwa analiza funkcjonalności utworzonych Centrów i ich etatyzacji.

2. Sytuacja w Spółkach dystrybucyjnych.

Dyr. T. Karaś przedstawił że URE nie wprowadził zmiany taryfy dla PGNiG ani dla Dystrybucji chociaż nadal obowiązuje Porozumienie o zmniejszeniu kosztów OPEX, w toku dalszych prac możliwe są modyfikacje taryfy o części opłat przesyłu i trwają rozmowy o składce rentowej, stwierdził też że nie prowadzone są żadne zmiany organizacyjne

B. Potyrała w odpowiedzi Dyrektorowi poinformował że jest nieprawdą nie dokonywanie zmian gdyż w KSG związki zawodowe otrzymały do zaopiniowania wniosek o połączenie Oddziału ZG Jarosław z ZG Rzeszów i są w tej sprawie negatywne stanowiska ZZ i Sekcji Krajowej, a dodatkowo związki nie otrzymały uzasadnienia ekonomicznego i organizacyjnego i nie doszło do spotkania z Prezesem Pecherkiem, dodatkowo w różnych spółkach dystrybucyjnych trwają rozmowy o ograniczaniu świadczeń pracowniczych z obowiązujących ZUZP lub też zostały one wypowiedziane. Normą zaś prezentowaną na każdym spotkaniu z którą zgodziła się Pani Prezes powinno być utrzymanie jednolitych Układów a ewentualne oszczędności powinny być ustalane w szerszej wspólnej formule.

W odpowiedzi Dyrektor Karaś stwierdził że zmiany w Dystrybucji nie są przedmiotem decyzji PGNiG a o braku rozmów  czy zmianach nie jest on poinformowany, i po dalszych wyjaśnieniach przyjął zgłaszane uwagi jako formalną skargę na brak właściwych negocjacji.

D. Matuszewski nawiązał do ograniczeń w ZUZP w tym ustaleń dokonanych w KSG i konfliktu z URE.

Dyrektor Karaś nawiązał do potrzeby szukania oszczędności z tytułu otwarcia rynku i wchodzenia na giełdę energii oraz do możliwej utraty zbytu gazu i klientów (były Prezes PGNiG Kamiński zakontraktował na rewersie Jamału możliwość sprowadzenia 1,5 mld m3 gazu). Jednym z celów utrzymania się na rynku będzie ograniczanie kosztów poprzez utworzenie Centrum Usług Wspólnych w PGNiG Serwis lecz centra usług będą w różnych miastach aby zminimalizować ewentualne zwolnienia, a Centra te będą w Lubuskim, Podkarpaciu i na Pomorzu gdzie jest silnie branżowe lobby sejmowe, gdzie wystąpienia posłów dały efekt medialny. Z wypowiedzi tej możemy wysnuć wniosek, jakim sposobem wpływać na zminimalizowanie negatywnych skutków zmian, gdy prawo związkowe nie daje nam w tej sprawie wielu atutów.

3. Postęp prac przy tworzeniu Spółki PGNiG Poszukiwania. 

Na spotkanie poproszono powołanych prezesów Spółki PGNiG Poszukiwania tj. Prezesa Truszkowskiego Piotra Krzysztofa  i Wiceprezesa ds. Finansowych Balawajdra Martina Johna.

T. Karaś poinformował że spółka została zarejestrowana w VIII , 22 sierpnia podwyższono jej kapitał wnosząc akcje i udziały 5 spółek tj. PNIG Jasło, Piła, Kraków, ZRG Krosno i Diament Zielona Góra, a w wpisu w KRS dokonano 10 września. Aktualnie trwa przegląd  majątku i struktury spółek,. zasobów kadrowych dla stworzenia mocnej spółki mogącej sprostać zagranicznej konkurencji. Prezes Truszkowski poinformował że powołano firmę doradczą mającą przygotować docelową strukturę Spółki i wprowadzić ją na giełdę w II półroczu 2013 roku z zachowaniem pakietu kontrolnego 51% i uzyskać środki w wysokości ok 1,2 mld na rozwój spółek z podwyższenia kapitału i na prace wiertnicze ze zbycia części akcji przez PGNiG SA. W szczegółach dotyczących docelowej struktury i sposobu zbycia akcji nie uzyskaliśmy informacji, a jedynie gwarancję, że Prezesi chcą włączyć ZZ w proces komunikacji a spotkanie
z przedstawicielami załóg z tych spółek mogłoby odbyć się po zakończeniu analiz w grudniu br.

Dodatkowo Prezes Szkałuba omówił planowane przetargi i wykorzystane nakłady finansowe w bieżącym i przyszłym roku.

4. Plany zbycia spółek córek w tym Geovity - zasilenie wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych środkami ze sprzedaży.

Ponownie T. Karaś poinformował że w X ma ukazać się ogłoszenie o sprzedaży Geovity, i po uzyskaniu zgód korporacyjnych wniesienie do niej Bukowego Dworku i Czarnej które niestety nadal przynoszą straty. Znalezienie kupca i negocjacje nie powinny skończyć się zaakceptowaniem każdej ceny lecz na pewno musi być ona niższa niż księgowa.

Hotel Krosno na razie pozostaje w PGNiG Technologie lecz jeśli nie zostanie w najbliższym czasie sprzedany też może być włączony do Geovity.

Ewentualne negocjacje na temat zasilania środkami ze sprzedaży Wspólnego Funduszu Socjalnego będą możliwe w okresie finalizowania zbycia, chociaż wzmianki o takim zobowiązaniu są jedynie w przypadku wymienionych 2 ośrodków.

B. Potyrała poinformował że deklaracja taka była składana w momencie tworzenia wspólnego oddziału Geovita i była potwierdzona w momencie przekształcenia w spółkę, lecz ustalenia te należy zapisać w negocjowanych porozumieniach.

5. Świadczenia pracownicze i polityka płacowa w GK PGNiG w 2012 roku.

Ze względu na trudną sytuację PGNiG nie przewiduje się podwyżek i taką informację uzyskają też związki z Oddziałów które zwróciły się o spotkanie w tej sprawie. Planowane są dalsze negocjacje o zasadach nagrody roczne i na wniosek ZZ ewentualna rekompensata ma być przedmiotem rozmów w późniejszym okresie. Spółki GK zaś same kształtują własne świadczenia pracownicze zgodnie z PDG.

6. Realizacja prac reorganizacyjnych w oddziałach.

Dyrektor Z. Krzysztoń poinformował że od września br. weszła nowa struktura w Oddziałach PGNiG, wszyscy pracownicy otrzymali informację i wypowiedzenia zmieniające dotyczące podporządkowania pod Oddział Obrotu. Z liczby ponad 3000 osób jedynie 4 osoby nie przyjęły wypowiedzeń zmieniających i dla tych osób zgodnie z prawem będą to wypowiedzenia stosunku pracy.

Przedstawiciele ZZ w tym kol. Sobol wskazywali że po przypisaniu pracowników do nowych komórek nie wiedzą oni co powinni robić i czy ich stanowisko nie będzie redukowane w sytuacji zmniejszenia sprzedaży czy też znajdzie on pracę w służbach wsparcia.

Po dyskusji ustalono że najpóźniej do 25 października Pracodawca ma poinformować pracowników o szansach utrzymania pracy aby mógł on skorzystać z ewentualnego PDO.

7. Program racjonalizacji zatrudnienia. 

M. Szkałuba podkreślił że w październiku 2012  musi być dokonana analiza potrzeb w określonych wariantach sprzedaży i przydatności pracownika do nowych funkcji w tym ewentualnych szkoleń,
a następnie przed końcem XI powinny być określone ewentualne programy racjonalizacji zatrudnienia. W skrajnych przypadkach możliwe będzie również przedłużenie PDO dla osób chronionych jeśli będzie to korzystniejsze niż program racjonalizacji.

8. Dobrowolne Odejścia Pracowników - wypracowanie dodatkowych zapisów  pozwalających na świadczenia przedemerytalne, uzyskanie statusu emeryta PGNiG SA.

Poprzednie punkty były jedynie informacyjne i zostały omówione przed przerwą a po niej
w spotkaniu udział wzięła Prezes Piotrowska – Oliwa.

Poinformowała ona że 150 osób zgłosiło się do Programu Dobrowolnych Odejść i nie było żadnej negatywnej opinii pracodawcy czy ZZ. W posiadaniu PGNiG jest opinia o zaliczaniu stażu pracy również w spółkach GK do tych uprawnień (ma zostać przesłana)

Omówiła tragiczną sytuację GK i potrzeby dokonywanych zmian deklarowała konieczność rozmów i współpracy dla poprawy wizerunku firmy. Przeciętny obywatel nie widzi ceny gazu i kursu dolara a mamiony jest dobrą sytuacją pracowników i zewnętrznym wyglądem naszych spółek.

B. Potyrała podobnie jak we wcześniejszym wystąpieniu nawiązał do braku dogłębnej informacji szczególnie w Oddziałach i spółkach, o odsuwaniu spotkań i dyskusji nawet przy negatywnych opiniach i stanowiskach jak te fakty które zostały przesłane po spotkaniu RSK we Wrocławiu, a Juliusz Wroński o powód przyjazdu Prezesów Geofizyk na spotkanie do Warszawy.

Pani Prezes stwierdziła że nie wszyscy Dyrektorzy i Prezesi czują potrzebę zmiany dotychczasowych zachowań, tak w wydatkach jak i zarządzania zmianą i bardzo często to związki powinny również ich na to uczulać. Między innymi w dniu 27.09 jest spotkanie
  z Prezesami Geofizyk aby poprawić relacje pomiędzy mieszkańcami a pracownikami spółek podczas dokonywanych badań, które potem rzutują na możliwość dalszych prac wiertniczych, nie przewiduje się jednak na razie żadnych procesów konsolidacji tych spółek. Poinformowała też że jest otwarta na wszelkie sygnały czego przykładem było spotkanie ze związkowcami PGNiG Technologie. Ogłosiła również decyzję o likwidacji spółki PGNiG Energia, której pracowników przejmie Obrót i będzie on sprzedawał energię gazową, cieplną i elektryczną.

Przychyliła się też do podpisania uzupełnienia do PDO i objęcia osób w wieku chronionym opieką socjalną po nabyciu przez nich emerytury w sytuacji gdy nie podejmą oni innej pracy.

Po długotrwałej dyskusji zostało podpisane uzupełniające porozumienie a w dniu dzisiejszych przedstawiciele ZZ PGNiG podpisali zmiany do Regulaminu Świadczeń Socjalnych. 

Nie udało się z racji dobrowolności programu zapisać jako sposób rozwiązania stosunku pracy przyczynę leżącą po stronie pracodawcy i nie będzie można otrzymywać świadczeń przedemerytalnych.

9. Kontynuacje negocjacji omawianych porozumień.

B Potyrała poinformował o przesłanym pozostałym Centralom 2 projektów porozumień o nagrodzie rocznej  i porozumienia o współpracy które są składanką dotychczasowych negocjacji i obowiązujących zapisów uaktualnionych do dnia dzisiejszego i sytuacji GK. Zwrócił on uwagę na potrzebę dostosowania przepisów do funkcjonowania Wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Centralnego Funduszu Racjonalizacji szczególnie w sprawie jego zasilania w nowych warunkach i objęcia ww. Funduszami dzisiejsze spółki GK nawet po częściowym ich zbyciu przez Giełdę przy zachowaniu ponad 50 % w nich udziału PGNiG.

Po krótkiej ogólnej dyskusji ustaliliśmy termin negocjacji porozumień w dniach 9-10 października, a przez ten czas negocjujące strony dokonają przeglądu opracowanych treści które w dniu 27.09 zostały do wszystkich członków negocjujących zespołów wysłane i do Zarządu PGNiG SA.

Po zakończeniu obrad ZKK na wniosek przewodniczącego Sekcji omówiła możliwe scenariusze działań Komitetu Protestacyjnego GK i postanowiliśmy spotkać się dla ukonstytuowania w dniu 8 października.

Miejsce spotkania KP GK PGNiG zostanie określone po ustaleniu miejsca pracy zespołu ds. Porozumień, a o takiej inicjatywie zostały dziś powiadomieni członkowie z PGNiG SA na spotkaniu w W-wie przez przewodniczącego OZZ GNiG..

Notatkę sporządził przewodniczący Sekcji Krajowej

GNiG NSZZ „Solidarność” Bolesław Potyrała

W załączeniu w FOLDERZE - PRAWO – POROZUMIENIA W GK PGNIG –

podpisane Porozumienie, opinia prawna dla użytych pojęć w PDO oraz PROGRAM - PDO.

2012-09-27
B. Potyrala