Aktualności
AKTUALNA SYTUACJA, NEGOCJACJE -KOLEJNE PISMA stan na 16.07.

 

W dniu 9 lipca rozpoczęły się rozmowy zespołu ds. przeglądu Porozumień i do ustalenia zasad wypłaty nagrody rocznej.

Kolejne spotkanie ustalone jest na 19 lipca lecz aktualna sytuacja nie daje podstaw do szybkiego zakończenia prac i przyjęcia potrzebnych regulacji.

W związku z napiętą sytuacją w PGNiG dotyczącą dynamicznych zmian organizacyjnych w strukturach PGNiG, a szczególnie w Obszarze Obrotu, oraz restrukturyzacji i konsolidacji spółek, braku prac wiertniczych i geofizycznych oraz serwisowych, oraz konfliktów z prezesami spółek, w celu podjęcia wspólnych zdecydowanych działań ZKK skierowała do Pani Prezes poniższe pismo.

KOLEJNO w imieniu PANI PREZES Dyrektor Zając udzielił odpowiedzi  13 LIPCA  na które dnia 16.07.  ZKK skierowała kolejny list.

Jednak tego typu polemika nie prowadzi do wyjaśnienia sytuacji więc oczekujemy na spotkanie w dniu 19 lipca.

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZAMIESZCZONE SĄ w zakładce DOKUMENTY - INFORMACJE Z GK

 

 

10 lipca 2012r.

 

Pani Grazyna Piotrowska – Oliwa

Prezes Zarządu

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA

 

 

            Związkowa Komisja Koordynacyjna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. zwraca się do Pani Prezes o pełną informację dotyczącą planowanych przez Zarząd PGNiG S .A. zmian w strukturach organizacyjnych Oddziałów PGNiG S.A.
z przedstawieniem skutków finansowych i społecznych dokonywanych zmian.

            W wyniku udostępnionych z klauzulą poufności przewodniczącym Związkowej Komisji Koordynacyjnej materiałów,  dostrzegamy różnice między otrzymanymi dokumentami z dnia 20 czerwca 2012r. pokazującymi docelowe struktury organizacyjne Oddziałów PGNiG S.A., a dokumentami z dnia 25 czerwca 2012r. przedstawionymi Radzie Pracowników PGNiG S.A. Pojawiające się różnice wskazują na wprowadzanie kolejnych zmian które w efekcie uniemożliwiają związkom zawodowym odniesienia się do projektowanych reorganizacji mogących mieć wpływ na poziom zatrudnienia i dalszy byt tej części Załogi. Stworzona przez Zarząd PGNiG S.A. atmosfera dokonywania tak istotnych zmian w funkcjonowaniu Firmy „pod stołem” i ukazujące się szczątkowe informacje od mniej lub więcej poinformowanej kadry kierowniczej o likwidacji 8 Gazowni i skutków tej likwidacji, jak również pojawiające się
w prasie informacje (Kieleckie Echo Dnia, które  jest rozpowszechnione wśród całej załogi)
 – wszystko to wywołuje ogólną panikę i silne, oddolne naciski do podjęcia przez związki zawodowe natychmiastowych i radykalnych działań. W związku z tym zwracamy się o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania odpowiedzialnych za tę sytuację członków Zarządu PGNiG S.A. z Przewodniczącymi wszystkich organizacji związkowych działających w obszarze obrotu w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

            Związkowa Komisja Koordynacyjna informuje, że powołany w PGNiG S.A. Zespół ds. przeglądu i ujednolicenia porozumień zawartych między Zarządem PGNiG S.A. a Centralami Związków Zawodowych nie będzie w stanie zakończyć prac i przygotować treści jednego, spójnego porozumienia bez wcześniejszej, pełnej i jednoznacznej informacji na temat planowanej struktury organizacyjnej PGNiG S.A.    

            Jednocześnie, Związkowa Komisja Koordynacyjna wyraża zaniepokojenie brakiem jakichkolwiek działań ze strony Zarządu PGNiG S.A. jako Właściciela wobec zgłaszanych na spotkaniu Pani Prezes z Przewodniczącymi Central Związków Zawodowych informacji o konfliktowych sytuacjach w Grupie Kapitałowej, a przede wszystkim:

  • wypowiedzenia przez Zarząd Pomorskiej Spółki Gazownictwa Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PSG bez uzasadnienia i przedstawienia argumentacji; wypowiedzenia zawartych pomiędzy stronami porozumień a szczególnie łamania zapisów już wypowiedzianych porozumień,
  • wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ZRG Sp. z o.o. w Krośnie przez Zarząd Spółki pomimo wyrażonej w naszej obecności przez Panią Prezes zgody na wstrzymanie tego wypowiedzenia w związku z konsolidacją tego podmiotu do nowej spółki; o czym Prezes Szkałuba poinformował Prezesa Spółki ZRG telefonicznie w naszej obecności,
  • braku postępów w negocjacjach ZUZP w Spółce PGNiG Technologie, z uwagi uzgadnianie regulaminu prowadzania negocjacji i narzucenie stronie związkowej kodeksowej wersji ZUZP, a odrzucenie wcześniejszej związkowej propozycji co może doprowadzić do wygaśnięcia obowiązujących Układów a tym samym powstanie konfliktu w Spółce,
  • wypowiadanie stawek wynagrodzenia zasadniczego i zawieszania części ZUZP Pracownikom w spółkach poszukiwawczych i geofizycznych z uwagi na brak zleceń, pomimo składanych deklaracji rozwoju wierceń poszukiwawczych gazu ziemnego. Należy dodać, że w tym przypadku ZKK nie widzi jakichkolwiek działań ze strony odpowiedzialnych za ten sektor służb Właściciela (PGNiG SA), jak również Zarządów tych Spółek zmierzających do poprawy sytuacji a widoczne jest jedynie oczekiwanie wszystkich na kolejną konsolidację, która ma podobno uratować funkcjonowanie tych Spółek.

            Prawem właściciela i zarządów spółek jest dokonywanie zmian skutkujących obniżeniem kosztów zarządzanych podmiotów jednak musi odbywać się to przy pełnej i rzetelnej informacji i z poszanowaniem obowiązujących przepisów oraz porozumień.

Centrale Związków Zawodowych wskazują też, na szykanowanie działaczy związkowych i łamanie wypowiedzianego porozumienia przez Prezesa Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa, który swoim działaniem utrudnia pracę powołanego przez Panią Prezes Zespołu ds. przeglądu porozumień. Mimo skierowanych do Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa imiennych zaproszeń dla członków Zespołu (jako członkowie Central, a nie Przewodniczący zakładowych organizacji związkowych), które były sygnowane przez upoważnionego przez Panią Prezes Dyrektora Departamentu, członkowie ci nie otrzymali zgody na delegowanie, a na spotkania zwoływane przez Panią Prezes przyjeżdżają na własny koszt.

            Przedstawione przez Związkową Komisję Koordynacyjną problemy wskazują na brak reakcji odpowiedzialnych członków Zarządu PGNiG SA, a tym samym świadczy to o lekceważeniu strony społecznej. Sytuacja ta zmusza organizacje związkowe do podjęcia zdecydowanych działań prawnych i przygotowania adekwatnego scenariusza stosownie do podejmowanych działań restrukturyzacyjnych i prowadzonej w Grupie Kapitałowej dialogu.

            Związki zawodowe, mimo prób stworzenia właściwej atmosfery współpracy nie mogą pozostać bierne wobec tworzącego się chaosu organizacyjnego, który w efekcie prowadzi do likwidacji stanowisk pracy, obniżania wynagrodzeń i ludzkich tragedii spowodowanych nieudolnością zarządzania zarówno w samym PGNiG SA jak i w Zarządach Spółek Grupy Kapitałowej.

O kolejnych faktach będziemy na bieżąco informować 

2012-07-11
POTYRAŁA BOLESŁAW