Aktualności
Rada Sekcji Krajowej w Toruniu

Rada Sekcji w Toruniu.

W dniach 23 –24.05.2012 rok w Toruniu odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Program obrad przewidywał między innymi:

Informację na temat spotkania Związkowej Komisji Koordynacyjne (zespołu negocjacyjnego) w Warszawie w dniu 9 maja 2010 rok z Zarządem PGNiG S.A. oraz omówienie podpisanego Porozumienia

Rada Sekcji postanowiła wypracować zasady podziału zysku na świadczenia pracownicze lub jego rekompensatę w innych formach w GK PGNiG S.A.

Z uwagi na wypowiedziane Porozumienia musimy dokonać przeglądu obowiązujących i wypowiedzianego Porozumienia (na str. internetowej RSK w zakładce Prawo - Porozumienia w GK)

RSK zapoznała się z Informacją o realizacji wystąpień do Zarządów spółek w sprawach płacowych, oraz o sytuacji finansowej w GK w 2011 roku, jak również o bieżącej sytuacji Spółek serwisowych.

W wyniku dwudniowych obrad zostały wypracowane stosowne poniższe Uchwały, Stanowiska i Wnioski .

 

 

 

Uchwały i Stanowiska

RSK GNiG NSZZ „Solidarność”

przyjęte w  dniu 23-24.05.2012 roku w Toruniu.

Uchwała 8/VII/2012

Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność akceptuje i zatwierdza procedurę oraz podpisane Porozumienie z dnia 9 maja 2012 roku  dotyczące  wypłatę nagród z zysku lub nagrody rocznej w spółkach GK PGNiG.

 

Uchwała nr 9/VII/2012

W związku z mającym nastąpić przeglądem obowiązujących porozumień oraz opracowaniem nowych rozwiązań Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Górnictwa Naftowego i Gazownictwa działając zgodnie ze Statutem związku ustala że podpisanie nowych porozumień i wskazania osób upoważnionych do jego podpisania wymagać będzie akceptacji Rady  na mocy podjętej Uchwały.

 

Uchwała nr10/VII/12

Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Górnictwa Naftowego i Gazownictwa powołuje 11 osobowy zespól do przeglądu obowiązujących porozumień dla wypracowania wytycznych związku do negocjacji nowego porozumienia w składzie:

Członkowie Sekcji będący w składzie ZKK – 6 osó

Pozostałe osoby z Prezydium RSK -  4 dodatkowe osoby

Jadwiga Olejnik

 

Stanowisko nr2/VII/2012

W związku z pogarszającą się z każdym dniem sytuacją finansową spółek pionu górniczego, dla przeciwdziałania utraty płynności finansowej przez te spółki Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zwraca się do Zarządu PGNiG o przyśpieszenie procedur przetargowych na prace zwiększające zasoby gazu ziemnego i jego eksploatację zgodnie z deklaracja Pani prezes że inwestycje w rozwój nie będą ograniczane.  Odsuwanie tej decyzji może spowodować nieodwracalne szkody w tych firmach w tym związane z zatrudnieniem.

Jednocześnie po pozytywnej decyzji  WZA o utworzeniu spółki PGNiG Poszukiwania domagamy się zgodnie z obowiązującymi porozumieniami rozpoczęcia konsultacji w sprawie funkcjonowania tworzonej spółki i spółek do nich wnoszonych.

 

Stanowisko nr 3/VII/2012

W związku z rozpoczętą procedurą Aktualizacji Planów Działalności Gospodarczej działając zgodnie ze złożonymi wnioskami właściwych zakładowych organizacji związkowych w sprawie negocjacji wskaźnika wzrostu płac Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Górnictwa Naftowego i Gazownictwa domaga się ujęcia zaproponowanych kwot w tych aktualizacjach jak również skutków zwiększonej składki rentowej jak w stanowisku WZD  SK GNiG z Serocka.

 

Stanowisko nr 4/VII/2012

W nawiązaniu do złożonej przez Panią Prezes podczas WZD SK GNiG w Serocku deklaracji o niezwłocznej organizacji spotkania dla dystrybucji zwracamy się o pilne określenie terminu spotkania.

Spotkanie to powinno odbyć się przed złożeniem projektów Aktualizacji Planów Działalności Gospodarczej dla wprowadzenia zmian w kosztach pracy ujętych miedzy innymi w stanowisku nr 3/VII/2012  Sekcji z Torunia.

Przedmiotem spotkania poza ww. tematami powinna być również sytuacja spółek dystrybucyjnych w przyszłych latach w kontekście redukcji kosztów OPEX.

 

Wniosek nr1/VII/2012

Członkowie zespołu negocjacyjnego SK GNiG NSZZ „S”  porozumienie z dnia 9 maja 2012 roku zwracają się do stron Porozumienia o uszczegółowienie i doprecyzowanie jego zapisów na podstawie wspólnej interpretacji gdyż niektóre jego zapisy mogą być różnie realizowane szczególnie przez osoby nie uczestniczące w negocjacjach.

 

Równocześnie w zakładce DOKUMENTY - PISMA do SK - zamieszczony jest list Milisterstwa Gospodarki do ZKK.

2012-05-25
Bolesław Potyrała