Aktualności
TRUDNE NEGOCJACJE

W dniu 9 maja 2012 roku w PGNiG w Warszawie odbyły się negocjacje Związkowej Komisji Koordynacyjnej PGNiG z Zarządem Spółki w sprawie wypłat nagród z zysku za 2011 rok dla spółek Dystrybucyjnych i PGNiG S.A.

Podjęcie negocjacji było niezbędne po wypowiedzeniu przez Zarząd w dniu 25 kwietnia 2012 roku Porozumienia z 7 grudnia 2006 roku.

Zasady wnioskowania do WZA lub ZW o odpisanie z zysku spółek kwot na nagrody dla pracowników i na Fundusz Świadczeń Socjalnych regulowało wypowiedziane Porozumienie a trudna sytuacja Grupy Kapitałowej  stała się przyczyną nie do końca przemyślanych działań Zarządu.

W celu zagwarantowania wypłaty nagród w spółkach które zaplanowały je w Planach Działalności Gospodarczej Związkowa Komisja Koordynacyjna podjęła negocjacje które trwały od godziny 13-tej do godziny 19-tej i zakończyły się podpisaniem trudnego, kompromisowego Porozumienia. W innej sytuacji zagrożone były te wypłaty pomimo wniosków do Zgromadzeń Wspólników.

Porozumienie to daje pewność aktualnej wypłaty nagrody z zysku w 4 spółkach Gazownictwa i odpisów na FŚS w 6 spółkach Gazownictwa, oraz nagrody rocznej jako formy rekompensaty za nagrodę z zysku w 2 spółkach Gazownictwa. Pozostałe Spółki pomimo wypracowania zysku nie przewidziały takich wypłat w swoich planach działalności. O tym że nie mają ich spółki wiertnicze i serwisowe było powszechnie wiadomo z uwagi na zmienność prac i planów, a także ze względu na możliwość utraty płynności, lecz że nie ma ich w PDG PGNiG S.A. okazało się w trakcie negocjacji, co stało się przyczyną przedłużenia negocjacji i ostrych sporów.  Ostatecznie wpisano paragraf 6 który przewiduje ponowne po półroczu dokonanie analizy sytuacji i aktualizację PDG dla ewentualnej wypłaty rekompensaty za nagrodę i odpis socjalny, a sposób podziału należałby wtedy do związków w spólce.

Dla zagwarantowania w przyszłości prostszej procedury wypłaty nagrody rocznej i innych świadczeń postanowiliśmy podjąć się negocjacji nowego porozumienia i przeglądu dotychczasowych, z poszanowaniem interesów każdej ze stron, a negocjacje planujemy zakończyć bardzo ambitnie w dniu 31 lipca.

Nowe zasady powinny dać szansę na otrzymywanie w przyszłości nagrody przez pracowników wszystkich spółek GK, a nie tylko jak miało to miejsce w Dystrybucji i PGNiG S.A., nawet przy mniejszym zysku. Oczywiście nie akceptujemy wprost jedynego parametru Zarządu czyli EBIT-y i zgłosimy inne związkowe propozycje.

W negocjacjach brał udział pełny skład Zarządu, bez Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA  Marka Karabuły, który w dniu 11.05.2012 złożył rezygnację z funkcji, Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA ds. Górnictwa Naftowego i od 12 maja 2012 roku objął on funkcję Prezesa Zarządu POGC Libya B.V. 

Negocjacje z Panią Prezes okazały się bardzo absorbujące a stosowane  przez Zarząd wszelkie techniki negocjacyjne dla zmęczenia związkowców tym razem okazały się nieskuteczne,mamy również nadzieję, że wszelkie ustne deklaracje zostaną dotrzymane w dalszych rozmowach o ważnych sprawach pracowniczych.

W najbliższym czasie Rada Sekcji zajmie się analizą dotychczasowych Porozumień i nowych propozycji, które Zarząd zobowiązał się niebawem przedłożyć. Dlatego też prosimy wszystkich pracowników i związkowców o wszelkie uwagi i sugestie dotyczące aktualności dotychczasowych zapisów które powinny być pozostawione w nowym porozumieniu a także o sposoby podziału nagród i kryteriów ich uruchamiania.

WYPOWIEDZIANE POROZUMIENIE i NOWE POROZUMIENIE ZAMIESZCZAMY OD 14.05 w zakładce PRAWO - POROZUMIENIA W GK PGNiG.

UWAGI MOŻNA PRZEKAZYWAĆ WPROST ZE STRONY POPRZEZ KONTAKT.

  

2012-05-12
B. Potyrała