Aktualności
KALENDARIUM SPOTKAŃ

 

Informacje z ostatnich dni i plany na styczeń.

 

W dniu 10.01.2012 rok odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Gazowni Krakowskiej.

Prezydium omówiło  wykonanie finansowe za 2011 rok i plan preliminarza na 2012 rok, dokonano drobnych zmian w tabelach i po ich wprowadzeniu Prezydium rekomenduje ww. dokumenty do zatwierdzenia na RSK GNiG które odbędzie się w dniach 31.01.2012 do 1.02.2012 w Kórniku. Zapraszamy na nie p.o. Prezesa Marka Karabułę i Wiceprezesa Mirosława Szkałubę dla omówienia sytuacji GK w 2012 roku. RSK na posiedzeniu ma opracować plan działań Rady w 2012 roku oraz omówić sytuację w dystrybucji i Oddziałach Obrotu.

Prezydium RSK GNiG postanowiło w najbliższych dniach spotkać się z członkami Prezydium ZOK PGNiG S.A. i Oddziału Sanok aby ustalić zasady współpracy w przededniu ciężkich negocjacji spraw pracowniczych w 2012 roku i latach następnych.

Po spotkaniu Rady w dniach 9-11 luty odbędzie się Konferencja dialogu społecznego z udziałem przewodniczących organizacji związkowych z Grupy Kapitałowej.

11 stycznia obradowała w Jaśle Komisja Rewizyjna Sekcji która skontrolowała działalność Sekcji w 2011 roku i wystawiła przewodniczącemu i Sekretarce/Księgowej bardzo pochlebne recenzje.

12 stycznia w Warszawie zorganizowaliśmy spotkanie organizacji związkowych Solidarności z powstałej po konsolidacji spółki PGNiG Technologie. Obecni przedstawiciele Sekcji i Prawnik oraz zainteresowani przedstawiciele tych organizacji ustalili  zasady połączenia dotychczasowych 3 organizacji w jedną Komisję Zakładową.

W dniach 19 – 20.01. odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Komisji Podzakładowej Obrotu w MOOG połączone z poświęceniem sztandaru Solidarności w tej organizacji.

W styczniu planowane jest również spotkanie zespołu ds. Obrotu w którym udział biorą przewodniczący Central związkowych i przedstawiciele Obrotu.

W dniu 2 stycznia zostało zarejestrowane przekształcenie Spółki PNiG Jasło sp. z o.o. w S.A. a 3.,01 dokonano zmiana Prezesa. Odchodzącego na emeryturę Jana Kruczaka zastąpił Jerzy Nalepa z Oddziału Wołomin.

10.01. zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Stanisław Rychlicki a

12.01. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej spółki Pana Grzegorza Banaszka. NWZD PGNiG dokonało wyboru nowych członków tj. Pana Józefa Głowackiego i Pana Wojciecha Chmielewskiego. Ponadto, Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, powołał do składu Rady Nadzorczej PGNiG SA Pana Janusza Pilitowskiego.

13.01. Odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej które po ukonstytuowaniu się (wyborze przewodniczącego) najprawdopodobniej rozpisze konkurs na wybór Prezesa Zarządu po rezygnacji Pana Michała Szubskiego. Aktualne informacje zamieszczane są na stronie internetowej PGNiG.

2012-01-13
BOLESŁAW POTYRAŁA