Aktualności
DECYZJE PO RSK W ŁODZI

 

DECYZJE RADY SEKCJI KRAJOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ

GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

ŁÓDŹ 7-8.09.2011 ROK

 

STANOWISKO 7/VII/2011 RSK GNIG NSZZ Solidarność

 

W sprawie interpretacji porozumienia

Rada Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa protestuje przeciwko jednostronnej interpretacji (przez Dyrektorów Centrali Spółki) podpisanego porozumienia z 22 czerwca 2011 roku.

Jednocześnie RSK wnioskuje o zorganizowanie spotkania wszystkich stron ww. porozumienia celem wspólnej interpretacji zawartych tam zapisów.

 

STANOWISKO 8/VII/2011 RSK GNIG NSZZ Solidarność

 

W sprawie polityki płacowej

Rada Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa reprezentując pracowników zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych zwraca się o niezwłoczne podjęcie rozmów o polityce płacowej w 2012 roku i ustalenie ogólnych zasad kształtowania przyrostu wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia w spółkach i Oddziałach przed zatwierdzeniem założeń do planów działalności gospodarczej a w szczególności:

  1. Uwzględnienia w kosztach świadczeń pracowników skutków tegorocznych podwyżek rzutujących na odpisy nagród z zysku, funduszu świadczeń socjalnych, obligatoryjnych skutków przechodzących na rok 2012
  2. Ustalenia wskaźnika wzrostu średnich płac na poziomie przekraczającym inflację o część wzrostu wydajności pracy i efektywności ekonomicznej spółki
  3. Ustalenia zasady że wzrost stawek osobistego zaszeregowania dla pracowników rozpocznie się nie później niż od miesiąca kwietnia.

 

STANOWISKO 9/VII/2011 RSK GNIG NSZZ Solidarność

 

W sprawie zwolnień grupowych

Rada Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zdecydowanie protestuje przeciwko planowanym zwolnieniom grupowym w Centrali Spółki.

Nie wyrażamy zgody na łamanie prawa przez Zarząd Spółki polegający na nie respektowaniu zapisów § 10 obowiązującego Programu Racjonalizacji Zatrudnienia oraz Osłon Finansowych dla Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG. Lata 2009-2011 (III etap), według którego program racjonalizacji zatrudnienia (zwolnienia grupowe) winien być uzgadniany z właściwymi zakładowymi organizacjami związkowymi do końca listopada roku poprzedniego.

W pełni popieramy działania Komisji Zakładowej NSZZ Solidarności w Centrali Spółki oraz domagamy się od Zarządu podjęcia konstruktywnych  rozmów w ww. sprawie.

 

WNIOSEK 1/VII/2011 RSK GNIG NSZZ Solidarność

 

W sprawie wyrównania nagrody z zysku

Rada Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zwraca się z wnioskiem do Zarządu PGNiG S.A. o podjęcie uchwał aktualizujących Plany Działalności Gospodarczej Spółek Zależnych.

Aktualizacje te powinny uwzględniać kwoty mające wyrównać różnice w wysokości wypłaconych nagród z zysku za rok 2010 jakie wystąpiły pomiędzy Pracownikami PGNiG S.A. a Pracownikami Spółek Zależnych, a dotyczące finansowania świadczeń społecznych przez pracodawców z puli 8,5% funduszu wynagrodzeń.

Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pochodzić będą ze środków obrotowych tych Spółek.

Uważamy, że inne potraktowanie w wysokości wypłat nagrody z zysku w roku bieżącym różnych podmiotów Grupy Kapitałowej, a szczególnie Spółek Gazownictwa jest niedopuszczalne i powoduje nieuzasadnione różnicowanie Pracowników w dostępie do świadczeń.

Jesteśmy przekonani, że pomimo działania w bardzo trudnych warunkach -  powodzie, osuwiska, i przesunięcie czasowe we wprowadzeniu nowych warunków taryfowych – Spółki Gazownictwa osiągnęły znakomite wyniki finansowe, uzasadniające wypłatę pełnej nagrody z zysku, a nie przełożyło się to na odpowiednie do nakładów pracy możliwości premiowania Pracowników sektora dystrybucji gazu.

Dlatego też liczymy, że Zarząd Grupy Kapitałowej zrealizuje nasz wniosek.

 

Uchwała nr 12/VII/2011

Rada Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pozytywnie opiniuje złożone wnioski o przyznanie odznaki „Zasłużony dla GNiG” dla  osób:

 z Gazowni Zgorzeleckiej DOOG Oddziału Obrotu Gazem

 z PNiG Kraków Sp. z o.o.

 z Zakładu Gazowniczego Łódź MSG w Warszawie

oraz o nadanie I stopnia  inżyniera górniczego dla pracownika:

 z ZG Opole GSG w Zabrzu

i kieruje je do rozpatrzenia przez Prezesa PGNiG S.A.

 

Uchwała nr 13/VII/2011

Rada Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa postanawia dofinansować organizację Zebrania Delegatów w Organizacji Związkowej Oddziałów Obrotu Gazem PGNiG S.A. 


PISMO W SPRAWIE KURSU DO RAD NADZORCZYCH

ZARZĄD PGNiG S.A.

W nawiązaniu do wystąpienia na WZD w Kielcach i złożonej deklaracji przez członków Zarządu o możliwości sfinansowania Kursu na Kandydatów do Rad Nadzorczych i udziału w egzaminie sprawdzającym zdobyte kwalifikacje, zwracamy się o przygotowanie oferty organizacji takiego kursu dla grupy około 25 osób. Naszym zdaniem taki kurs powinien odbyć się w formule kilku dwu, trzydniowych zjazdów które sfinansowałby PGNiG S.A., a koszty pobytu uczestników w ramach delegacji pokryłyby poszczególne spółki.

Delegowany uczestnik spotkania deklarowałby przystąpienie do egzaminu i w sytuacji nie przystąpienia do niego ponosiłby przypadającą na niego część kosztów za szkolenie.

Centrale związkowe i strony ZUZP PGNiG delegowałyby swoich przedstawicieli na taki kurs, a PGNiG dokonywałby ostatecznego ich zakwalifikowania i powiadomienia ich pracodawców o udziale w szkoleniu.

Taki sposób organizacji i finansowania członków związku przyczyni się do podwyższenia świadomości ekonomiczno – prawnej przedstawicieli organizacji związkowych co pomoże w partnerskich negocjacjach.

Prosimy o odpowiedź  i pozytywne załatwienie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W PÓŻNIEJSZYM TERMINIE Z ZAKŁADCE DOKUMENTY Z RSK

2011-09-12
B. Potyrała przewodniczący