Aktualności
DALSZE SPOTKANIA ZWIĄZKOWE WS. PŁAC

 

Informacja ze SPOTKANIA Związkowej Komisji Koordynacyjnej, organizacji związkowych z PGNiG S.A. i z kluczowych Spółek GK
w sprawie wzajemnej współpracy i możliwości wspólnych negocjacji podwyżek płac w 2011 roku.

 

W dniu 18 kwietnia w siedzibie PGNiG S.A. odbywało się przedświąteczne spotkanie Kadry Zarządzającej, oraz Rady Nadzorczej, Rady Pracowników, ZKK i przewodniczących organizacji związkowych w PGNiG S.A.

W związku z trudnościami w organizacji zebrania związkowego w dniu 5 kwietnia, po odpowiedzi Prezesa Szubskiego, po tym terminie odbyło się spotkanie ZKK w dniu 12 kwietnia i planowane było spotkanie organizacji związkowych PGNiG z Zarządem w dniu 19 kwietnia.

W celu zapobieżeniu rozbiciu ruchu związkowego Prezydia SK i ZOK Solidarności postanowili podjąć się próby organizacji wspólnego spotkania związkowego, a które odbyło się przy okazji innych przyjazdów w dniu wczorajszym.

B. Potyrała jako prowadzący zebranie szczegółowo omówił spotkanie ZKK i projekt wspólnych działań dla zawarcia porozumień z pracodawcami w sprawie wzrostu płac. Związki Zawodowe są przeciwne negocjacji kosztów pracy, a już zdecydowanie zakwestionowały tylko ich 2% wzrost. W tym okresie występuje zdecydowanie wyższa inflacja, a odpis na fundusz socjalny i na nagrodę z zysku kształtują się pomiędzy 4 a 7%. Przedstawił on też oczekiwania związków zawarte w stanowisku Solidarności, z tym że podział naliczonych środków pozostałby w gestii organizacji związkowych z właściwych podmiotów gospodarczych. Zwrócił się też do obecnych aby swoje oczekiwania poparli na kolejnych spotkaniach decyzjami ich własnych organizacji. Mówił też o dawnej współpracy i powodach powstałych napięć, apelował o porzucenie wzajemnych uprzedzeń i podjęcie wspólnych rozmów. Poinformował też o pracach nad wprowadzeniem w formie przetargu jednolitych ubezpieczeń pracowniczych w GK i zaproponował przedstawiciela ZZ PGNiG, a zarazem członka Prezydium Sekcji Zenona Gontarza do składu Komisji przetargowej. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu i nie zaproponował innych osób, dlatego też będzie on reprezentował pracowników w wyborze firmy i do niego też za pośrednictwem związków należy składać ewentualne zastrzeżenia do niejasnych zapisów ubezpieczeniowych które były przyczyna trudności w uzyskaniu świadczeń w przeszłości..

Z.D. Matuszewski z Gdańska zapytał czy dzisiejsze spotkanie zakończy się podpisaniem wspólnego porozumienia i zaapelował o dyskusji w tym kierunku.

R. Wąsowicz stwierdził że ZZ PGNiG przedłożyły swoją propozycję podwyżek i wręczyły ją

zarządowi składającą się z 5 punktów. Na razie brak jest pisemnej odpowiedzi, a jedynie pojawia się słowna zgoda na 1-2 punktów.

Z. Gontarz zaproponował wypracowanie wspólnego stanowiska bez względu na sposób negocjacji, a J. Krupnicki zaapelował o wspólne rozmowy aby nie dochodziło do dawnych sytuacji gdzie wypraszaliśmy się nawzajem.

T. Ziembicki stwierdził że nie stać nas na oddzielne rozmowy, a rozłam był inspirowany również przez pracodawcę.

A. Kokot zaproponował rozszerzenie ZKK o ZZ PGNiG i podjęcie wspólnych rozmów, a M. Świderski stwierdził że można razem rozmawiać jedynie o programach i działaniach, jednak jest on  przeciwny tworzeniu zorganizowanych grup.

R. Jewuła stwierdził że nie było dotychczas współpracy Pracodawcy ze ZZ i że to pracodawecy dzielili związki, a wypracowane wspólne zdanie związków ma dotyczyć jedynie wskaźnika wzrostu płac a nie kosztów.

J. Ryl stwierdził że podział i brak współpracy rozpoczął się jeszcze za Prezesa Głogowskiego.

Kolejno przedstawiciele spółek mówili o własnych negocjacjach lub ich braku i proponowali dalsze spotkania, w szerszym składzie z powołaniem zespołu negocjacyjnego.

Dalsza  dyskusja doprowadziła do stwierdzenia  aby na kolejne spotkanie przygotować tekst porozumienia w sprawach żądań płacowych wypracowanych we własnych organizacjach. Na spotkaniu powinno być 11 organizacji PGNiG oraz przedstawiciele Central tj. poszerzona ZKK i Prezydia. (Zaproszeni będą też przedstawiciele OZZ GNiG nie obecni wczoraj z uwagi na ostatnie spotkanie Prezydium przed wyborami.)

Kolejno dyskutowaliśmy nad terminem spotkania. W pierwotnej wersji miało do niego dojść około połowy maja po wyborach w OZZ GNiG lecz ostatecznie uzgodniono że spotkamy się dnia 27 kwietnia o godzinie 11 w Krakowie.

Kolega J. Ryl jest odpowiedzialny za rezerwację Sali a B. Potyrała za wysłanie zawiadomień, co nastąpi w dniu jutrzejszym.

2011-04-19
Potyrała Bolesław