Aktualności
KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA ZKK Z ZARZĄDEM

 

 

Komunikat – Informacja

Ze spotkania Związkowej Komisji Koordynacyjnej PGNiG S.A. z członkami Zarządu i Dyrektorami Spółki które odbyło się dnia 12.04.2011 rok w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli Prezes Michał Szubski i Wiceprezes Mirosław Szkałuba, Dyrektorzy Departamentów i Biur odpowiedzialnych za zagadnienia będące przedmiotem dyskusji i przekazywanych informacji, członkowie Związkowej Komisji Koordynacyjnej.

Spotkanie dotyczyło:

Informacja o funkcjonowaniu spółek serwisowych i wiertniczych, aktualne zagrożenia.

Wg. uzyskanych ze spółek informacji (Z. Buczek, D. Matuszewski, J. Ryl) istnieje duże zagrożenie ograniczenia produkcji, przestojów oraz ewentualnych redukcji zatrudnienia.

Sytuację dotyczącą spółek serwisowych (ZRG) referował Dyr. Ząbkiewicz i Dyr. Koba którzy informowali o nakładach na prace rekonstrukcyjne, likwidacyjne i o próbie odtwarzania sprzętu do zabiegów przez Oddział Sanok co może zaszkodzić egzystencji spółki ZRG Krosno. Aktualnie po ocenie zasadności projektu inwestycyjnego zakup urządzenia do rekonstrukcji o udźwigu do 30 ton nie został zrealizowany i będzie ponownej analizy w tym ekonomicznej. M. Szkałuba zadeklarował pisemną odpowiedź na aktualne wystąpienie organizacji związkowych i przeanalizowanie strategii względem spółek serwisowych i dalszych analiz ekonomiczno – społecznych przez Zarząd PGNiG S.A. w czerwcu przed aktualizacją Planu Działalności Gospodarczej.

O sytuacji spółek wiertniczych, planach wierceń, zakupach urządzeń informował Dyr. Gliniak.

Mówił też o wierceniach za gazem łupkowym i pojawiającej się konkurencji.

Prezes Szubski nawiązał do wcześniejszych koncepcji stworzenia silnej spółki wiertniczej, a sugestię B. Potyrały, pozytywnego rozpatrzenia wniosków o pozostawienie w tych spółkach wypracowanego zysku na zakup urządzeń, uzależnił od decyzji MSP w sprawie podziału zysku PGNiG S.A.  

Konsolidacja spółek budowlanych do PGNiG Technologie, zwolnienia grupowe w Gazobudowie.

Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność Prezesa Ściechowskiego na spotkaniu (obecni 2 Dyrektorzy) Przedstawiciel ZZ Gazobudowy poinformował o podpisanym porozumieniu o zwolnieniach grupowych obejmujących ok. 1/3 załogi tj. ok. 200 osób. M. Szkałuba mówił o opracowywanym programie naprawczym, a Prezes Szubski zadeklarował pomoc dla tej spółki pod warunkiem realizacji pełnego programu naprawczego w tym redukcji kosztów pracowniczych i organizacyjnych, zbyciu zbędnego majątku i sprzętu. Jednak dla przetrwania spółki niezbędne jest obniżenie kosztów stałych i pozyskanie dużych zleceń szczególnie z przetargów publicznych Gaz-Systemu. W Kielcach podczas Targów Gazowniczych spotykali się prezesi spółek budowlanych w sprawie strategii PGNiG Technologie i miało również dojść do ich spotkania z Prezesem Szubskim.

Ustalono również że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania przewodniczących Central i związków z konsolidowanych spółek z Zarządem PGNiG Technologie.

Informacja o realizacjach wskaźników wzrostu płac w PGNiG S.A. i Spółkach GK w 2010 i 2009 roku oraz o możliwościach podwyżek płac czy kosztów pracy w 2011 roku.

M. Szkałuba poinformował o gotowości Zarządu do rozmów o możliwościach płacowych w całej GK po decyzji Walnego Zebrania Akcjonariuszy o pobranej dywidendzie z zysku za 2010 rok (termin 20 kwietnia) i po decyzji URE w sprawie taryf gazowych. Najwcześniejszy przewidywany termin to ok. 20 maja, Zarząd jest gotowy rozpatrzyć sugestie związków do określenia kwoty do naliczenia skutków podwyżek dla spółek i oddziałów z wyrównaniem od stycznia z tym że część byłaby przeznaczona na podwyżkę stawki zasadniczej, część na motywacyjną, premiową formę wynagradzania.

B. Potyrała szczegółowo omówił sprzeciw ZZ do negocjacji kosztów pracy a już zdecydowanie zakwestionował tylko 2% wzrost kosztów pracy gdy inflacja, odpis na fundusz socjalny i nagrodę z zysku kształtują się pomiędzy 4 a 7%. Przedstawił on też oczekiwania związków zawarte w stanowisku Solidarności, z tym że podział naliczonych środków pozostałby w gestii organizacji związkowych z właściwych podmiotów gospodarczych. Mówił też o odpisaniu nagrody z zysku dla załogi i na fundusz socjalny, a po sugestii Prezesa że zysk jest w gestii właściciela przypomniał o obowiązującym porozumieniu z 2006 roku.

Prezes Szubski potwierdził wolę konstruktywnych rozmów i chęć dogadania się jednak po spełnieniu warunków podanych przez jego zastępcę. Mówił też że 2% wzrost kosztów pracy to elastyczne założenie planistyczne, gdyż coraz trudniej szukać prostych oszczędności w spółkach i oddziałach więc trzeba np. oszczędzać też na operacjach gospodarczych, wspólnych zakupach itp., dlaczego ktoś ma zarabiać na nas, jak oszczędności można przeznaczyć dla załogi. Stwierdził on również że w GK nie było dotychczas sytuacji aby ktokolwiek poniósł negatywne skutki z tytułu przekroczenia wskaźnika wzrostu płac szczególnie w sytuacji gdy następuje ekonomiczna poprawa wyniku finansowego spółki i wskaźników efektywnościowych. Obiecał on również że przyjdzie na spotkanie ZZ po świątecznym spotkaniu dnia 18 kwietnia.

D. Matuszewski odniósł się do papierowych zysków niektórych spółek dystrybucyjnych z przeksięgowania majątku i prosił o rozsądną politykę dywidendową. Prezes Szubski stwierdził że niemoralne byłoby pobierać dywidendę od zysku którego tak naprawdę nie ma lecz, jak w sytuacji spółek wiertniczych, o wysokości pobieranych dywidend Zarząd PGNiG S.A. będzie decydował dopiero po decyzji MSP w sprawie dywidendy z naszej spółki (mamy tutaj jako pracownicy - akcjonariusze posiadający akcje dylemat – duża dywidenda z PGNiG – większa i dla nas, a jako pracownicy większa z PGNiG, to może być też większa ze spółek, co pogorszy ich sytuację - mającą wpływ na nagrodę z zysku i przyszłe podwyżki dla nas).

                Reorganizacja Obrotu.

Na te tematy odpowiadał Prezes Szkałuba i Dyrektor A. Bieliński, mówił też o E-Pasażach, wejściu w sektor energii elektrycznej, uruchamianiu Contact-center, szkoleniach i przekwalifikowaniu pracowników. Ustalono że w maju będzie zorganizowane spotkanie zespołu ds. Obrotu z udziałem przewodniczących Central. Na pytanie dotyczące pomysłów prywatyzacji BOK-ów prezes Szkałuba poinformował, że jest to nieprawdą lecz aby dementować plotki zostało utworzone stanowisko rzecznika pracowników, którym została pani ANNA JAROSZ. Do jej obowiązków będzie należało udzielać informacji pracownikom we wszystkich sprawach. Ma to poprawić komunikację, a jednocześnie w zarodku ucinać wszelkie niejasności i obawy pracowników. Niedługo pojawi się informacja o sposobach kontaktu z ta Panią, która także przygotuje Komunikat ze spotkania ZKK, mam nadzieję że nie konkurencyjny z moim, może akcenty będą nieco inne lecz aktualnie chodziło mi o czas dla przekazania szybkiej informacji przed spotkaniem w poniedziałek prezydium Solidarności i przewodniczących innych ZZ.  

Wybór firmy obsługującej ubezpieczenia pracownicze w drodze ogłoszonego przetargu publicznego i wybory firm obsługujących pakiety medyczne.

Dyr. Piasecki mówił on o wyborze przez Komisje Brokera, którym została firma DONORIA z Torunia. Zadaniem Brokera będzie bezpłatne doradztwo dla wyboru w drodze konkursu publicznego ubezpieczyciela, który obejmie ubezpieczeniem około 30 tys pracowników, a także późniejsza obsługa tych świadczeń. Wolę udziału w tym przedsięwzięciu nie potwierdziło jedynie 5 spółek. Ubezpieczenie ma dotyczyć nie tylko aktualnych tytułów ubezpieczeniowych lecz również innych form ubezpieczeń majątkowych, w konkurencyjnych cenach i świadczeniach a broker będzie odpowiadał za różne formy uzyskiwania świadczeń poprzez różne kanały kontaktu.

Nie został jeszcze powołany zespół do przeprowadzenia postępowania konkursowego i na wniosek B. Potyrały ZKK będzie mogła zgłosić swego przedstawiciela. Zadaniem organizacji związkowych i pracowników aktualnie obsługujących ubezpieczenia będzie zgłoszenie do naszego przedstawiciela wszelkich zastrzeżeń i negatywnych przykładów z aktualnie obowiązujących ubezpieczeń, aby skutecznie zabezpieczyć interes ubezpieczonych (np. odszkodowania po chorobach, pomoc prawna przy pozwach sądowych po zdarzeniach komunikacyjnych w godzinach pracy itp.)

Kolejno Dyrektorzy Motyka, Cydejko i Jarosz poinformowali o wykonaniu wskaźników wzrostu płac, kosztów pracy w latach 2009 -2010, a dyr. Strauch o pakietach medycznych w Oddziałach PGNiG.

W większości Oddziałów dokonano wyboru firm medycznych i większość pracowników posiada te pakiety, jedynie w KOOG po odwołaniu konkursu toczy się nowe postępowanie.

Po wyczerpaniu programu spotkania zakończono posiedzenie ZKK.

2011-04-13
POTYRAŁA BOLESŁAW