Aktualności
Spotkanie z Zarządem PGNiG SA

Informacja ze spotkania w dniu 20 września

Rady Krajowej Sekcji GNiG oraz przewodniczących organizacji Solidarności

z Prezesem Piotrem Woźniakiem w PGNiG SA.

W spotkaniu dodatkowo uczestniczyła Wiceprezes Magdalena Zegarska z wyboru załogi i Wiceprezes Ekonomiczny Michał Pietrzyk oraz Dyrektorzy wybranych Departamentów i obsługa Działu Departamentu Dialogu Społecznego.

Zaproponowana agenda spotkania została ograniczona do sytuacji w spółkach GK i planów restrukturyzacyjnych  oraz przekształceń spółek obejmujących Geovitę i PGNiG Technologie, ewentualnego i zbycia Geovity i wyników GK PGNiG, chociaż w przesłanym projekcie figurowały wyniki i sytuacja spółek GK za I półrocze i plany finansowe końca roku. Ostatni temat nie został zaprezentowany a WFŚS, PUZP nie zostały wprowadzone do programu.

Na początku głos zabrał Prezes Wożniak, który stwierdził że rzeczywiście jest zbyt mało spotkań ze
ZZ i warto się spotykać. Pozytywnie ocenił on spotkanie organizowane przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność w Sali BHP w Gdańsku na temat konstytucji. Pochwalił on związek za mądre działania. Następnie mówił o konieczności rezygnacji z kontraktu Jamalskiego i o problemach z dostawami zawodnionego gazu z Rosji, w tym o przytomnej polityce pracowników Gaz-Systemu i 4 dniowym braku dostaw. Mówił o konieczności dywersyfikacji i rezerwowaniu pełnej przepustowości gazociągu Baltic Pipe.

W odniesieniu do tej wypowiedzi P. Łusiewicz stwierdził że warto mieć służby operatorskie w spółce na wypadek takich zdarzeń a oni musieli te służby odbudowywać.

J. Żurawski uczestnik spotkania w Gdańsku mówił o potrzebie dialogu pracodawców ze Związkami Zawodowymi o którym to mówili P. i A. Duda i stwierdził że tematy te powinny być w konstytucji.

M. Miara zaś nawiązał do dialogu branżowego, organizacji pracodawców i zawierania PUZP do którego PGNiG nadaje się najlepiej z racji swej struktury oraz o organizowanej w siedzibie PGNiG Konferencji na temat Układów branżowych.

Prezes stwierdził że musi to być nowoczesny Układ obejmujący wiele zagadnień i taki Układ Ponadzakładowy mógłby on podpisać.

Kolejno,  pod chwilową nieobecność Prezesa Woźniaka, Prezes Pietrzyk omówił wyniki, niestety tylko GK PGNiG za I półrocze które są umieszczone na stronie internetowej spółki.

Kolejno Prezesi Geovity zaprezentowali wynik tej spółki, a przybyły ponownie Prezes Wożniak mówił że Geovita przynosi straty i chcą się jej pozbyć, jednak nie za wszelką cenę. Jest podpisana deklaracja o poufności 3 spółek energetycznych które rozważają różne formy powstania nowego podmiotu.  Nie opłacalne jest jednak dokapitalizowywanie i odnowa majątku Geovity gdyż da to zwrot z kapitału
4% a GK osiąga 7% więc spółka ta dołowałaby Grupę.

Prezes wspomniał również, że jedynie wykazanie praw związków do partycypacji w środkach uzyskanych ze sprzedaży Geovity, będzie realizowane przez Zarząd. Zasygnalizował też, że nie może być uszczerbku w majątku właściciela po zbyciu spółki i jedynie Ośrodki Bukowy Dworek i Czarna które są jedynie administrowane mają podstawy do zwrotu części środków ze sprzedaży

Przewodniczący Sekcji stwierdził, że organizacje związkowe rozumieją potrzebę innej formy działania Geovity i wyrażają zgodę na jej funkcjonowanie poza grupą.

Związki zawodowe chciałyby również podobnie, jak w sytuacji sponsorowania różnych grup
i finansowania różnych fundacji,  dla bezkonfliktowego zakończenia procesu sprzedaży czy wydzielenia  Spółki, zawrzeć z Zarządem Porozumienie.

Porozumienie o dofinansowaniu, w ramach rekompensaty, Wspólnego Funduszu Socjalnego wynegocjowaną kwotą, byłoby zadośćuczynieniem przepisów ustawy o FŚS,  gdyż ośrodki te były budowanie i remontowane, do czasu powstania spółki, ze środków socjalnych. Tym sposobem za zbyty majątek socjalny wsparlibyśmy pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji losowej dla których dzisiaj brakuje środków a taka forma wsparcia jest bardzo potrzebna w Grupie Kapitałowej.

W tym momencie Prezes stwierdził że przewodniczący Sekcji chce wywoływać konflikty i zdecydował o odebraniu jemu głosu. Zwrócił się też do pozostałych członków Solidarności aby wpłynęli na przewodniczącego aby nie zabierał głosu.

Po takim wystąpieniu Prezesa wszyscy członkowie Solidarności poczuli się urażeni, czemu dali wyraz w obecności Prezesa i w późniejszej dyskusji.

Przewodniczący Sekcji próbował jeszcze wytłumaczyć sens wypowiedzi i przeprosił za ewentualne urażenie Prezesa, niestety Prezes nie przyjął tych argumentów i po chwili opuścił zebranie „udając się” na spotkanie do Ministerstwa Finansów.

Kolejno dyskusja dotyczyła spółki Geovita, ilości wczasów profilaktycznych zależnych od sytuacji spółek, a Prezes Geovity podtrzymał tytuł VIP dla członków Solidarności korzystających z usług Geovity.

Kolejno  pełnomocnik Zarządu Paweł Pitera mówił na temat sytuacji spółki PGNiG Technologie, podsumował jej wyniki i poinformował o przyjętej przez Zarząd PGNiG w dniu 12 .09.2017 Karty Projektu Technologie Krosno. Z dokumentu tego wynika troska o zachowanie zatrudnienia bez przesądzania ostatecznych decyzji i struktury spółki. Załoga zaś może się czuć spokojna.

W dyskusji poruszano sprawę braku wykonawców robót budowlanych, odejść pracowników, różnic płacowych pomiędzy PSG a Technologiami.  Następnie rozwinęła się burzliwa dyskusja nad zaistniałą wcześniejszą niezbyt dobrą sytuacją.

Wypowiadający się członkowie stwierdzili że Prezes nie maił prawa zabierać głosu przewodniczącego gdyż Solidarność była współorganizatorem i nie było wskazanego prowadzącego .

Słowa te obecni odebrali również do siebie i zastanawiali się nad opuszczeniem Sali obrad. Ostatecznie zwyciężyła jednak wola kontynuowania dialogu, a ocena tej sytuacji ma być dopracowana w formie stanowiska przygotowanego przez Sekretarza Sekcji w tej sprawie.

W dalszym spotkaniu przed przerwą obradowali członkowie Solidarności którzy przy jednym głosie wstrzymującym  zaaprobowali dopracowanie stanowiska i skierowanie go do Prezesa gdyż do podobnego incydentu doszło na poprzednim spotkaniu z udziałem J. Wrońskiego.

Następnie w wyniku głosowań Uchwał uzupełniono skład zespołu do opiniowania wniosków
o odznakę „Zasłużony Solidarności GNiG” i wystąpiono z wnioskiem o przyznanie odznaki „Zasłużony dla PGNiG” dla J. Żurawskiego członka Rady Sekcji.

Po przerwie obiadowej z uwagi na konieczność wyjazdu przedstawicieli PSG na negocjacje z ich Zarządem pozostała mała grupa związkowców i nieliczni Dyrektorzy którzy niestety nie mogli udzielić satysfakcjonujących odpowiedzi na pytanie wiec spotkanie zostało zakończone.

Po spotkaniu przewodniczący Sekcji rozmawiał z Prezes Zegarską i M. Miarą w sprawie konieczności jego spotkania w mniejszym gronie z Prezesem Woźniakiem a także  zaprosił Prezes Zegarską na spotkanie Rady Krajowej Sekcji GNiG do Krosna na dzień 19 października.

 

Notatkę sporządził

Przewodniczący Bolesław Potyrała

2017-10-25
B. Potyrała