Aktualności
Sprawozdawcze XXX Zebranie Delkegatów

Protokół

z obrad

XXX Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej

NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Lądek Zdrój 9 marzec 2017 roku

            Obrady Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa rozpoczęły się dnia 8 marca od mszy świętej w kościele parafialnym w Lądku Zdroju. W kolejnym dniu otworzył je Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej GNiG Bolesław Potyrała i na salę obrad wprowadzono sztandar związkowy.

Kolejno przewodniczący powitał Delegatów NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w PGNiG S.A. wybranych w Oddziałach i Spółkach zależnych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz branży gazowniczej a także szczególnie przewodniczącego nowej organizacji związkowej w polskim LNG kolegę Jurkiewicza a także wybranego do Rady Nadzorczej PGNiG SA kolegę Sieradzkiego.

Następnie Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Bolesław Potyrała odczytał i zaproponował przyjęcie wcześniej przesłanego Delegatom (wraz z materiałami) porządku obrad Zebrania Delegatów. Został on   przyjęty w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

Porządek Obrad XXX Sprawozdawczego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

1)     Otwarcie zebrania ( przez przewodniczącego Rady Sekcji Krajowej)

2)     Zatwierdzenie porządku zebrania (w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów).

3)     Wybór prezydium zebrania delegatów (jak podczas wyborczego WZD, wybór w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi otwierający posiedzenie,).

4)     Wybór protokolantów (2 osoby, wybór w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi wybrany  przewodniczący prezydium zebrania).

5)     Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (wybór w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi przewodniczący prezydium zebrania).

6)     Wybór komisji uchwał i wniosków (wybór w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi przewodniczący prezydium zebrania).

7)     Sprawozdanie z działalności Rady Sekcji Krajowej GNiG. (odczytał B. Potyrała)

8)     Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. (odczytał K. Front)

9)     Dyskusja nad sprawozdaniami.

10)  Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (na podstawie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej).

11)  Wystąpienia zaproszonych gości.

12)  Dyskusja o sytuacji w branży, dialogu partnerów społecznych.

13)  Przyjmowanie Uchwał, Stanowisk, Wniosków (zgłaszanie pisemne propozycji, przedstawia propozycje przewodniczący Komisji uchwał i wniosków, dyskusję nad projektami i głosowanie prowadzi przewodniczący prezydium zebrania, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów).

14)  Zamknięcie posiedzenia.

Punkty 1 i 2 zostały już zrealizowane.

Ad.3.

            Na prowadzących Zebranie Wyborcze Delegatów Sekcji zostali zgłoszeni przez B. Potyrałę: 

Kol. Worobiej Ryszard  z Exalo Drilling S.A. Centrum Piła; Kol. Żurawski Jacek z Geofizyki Toruń, Kol. Matuszewski Zbigniew Dariusz z PSG Oddz. Gdańsk.

            Wszyscy wyrazili zgode i Delegaci przyjęli w głosowaniu jawnym ich wybór. Przewodniczącym został wzorem poprzednich posiedzeń kolega Żurawski Jacek.

Ad.4.

            Zgodnie z przyjętym wcześniej porządkiem obrad Przewodniczący Zebrania Jacek Żurawski zaproponował wybór Protokolantów Zebrania Delegatów.

Zgłosił on kandydaturę Kol. Smoleń Izabeli i Hanny Kujawińskiej którzy w głosowaniu jawnym zostali wybrani.

Ad.5.

            Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zebrania Delegatów zaproponował wybór członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Zgłoszenia jak na WZD w Krośnie: 

   Kol. Ludwikowski Dariusz,    Kol. Chmielewski Piotr,   Kol. Kowalski Witold,   Kol. Zając Andrzej,  

Zgłoszeni uzyskali akceptację delegatów i stworzyli 4 osobową Komisję Skrutacyjną. Przewodniczącym komisji został Kowalski Witold.

Ad.6.

            Na wniosek Przewodniczącego Zebrania, Delegaci przystąpili do zgłaszania zgodnie
z przyjętym porządkiem obrad, członków Komisji Uchwał i Wniosków.

Zgłoszono kandydatury:

Kol. Wawrzyniak Roman, Kol. Karaś Wacław, Kol. Olaf Wiśniewski. Wszyscy wyrazili zgodę

Następnie odbyło się głosowanie jawne i utworzyli oni Komisję Uchwał i Wniosków, której przewodniczącym został Wawrzyniak Roman.

Ad.7.

Sprawozdanie z działalności Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za okres kadencji odczytał Przewodniczący Rady Sekcji Bolesław Potyrała

W trakcie jego odczytywania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków związku a szczególnie koleżankę Jadwigę Olejnik. Wersja sprawozdania została doręczona elektronicznie Delegatom w materiałach zjazdowych i stanowi ona załącznik do Protokołu.

Ad.8.

W kolejnym punkcie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji złożył jej przewodniczący Kol. Front Karol. Całokształt prac i działalność Rady Sekcji Krajowej GNiG został oceniony pozytywnie. Sprawozdanie KR w załączeniu.

Ad.9.

            W uwagach do sprawozdania głos zabrał Paulin Jurkiewicz który zrozumiał że odbyło się spotkanie w sprawie terminala bez udziału ich organizacji związkowej.

B. Potyrała tłumaczył że w dwóch spotkaniach z Ministrem Naimskim uczestniczyli przedstawiciele Gaz Systemu i Polskiej LNG z jego udziałem a w jednym  M. Miara, B. Potyrała i P. Łusiewicz i nie były podejmowane żadne decyzje w sprawie spółki.

            Z uwagi na brak dalszych pytań rozpoczęto realizację nst. punktu.         

Ad.10.

Po ukonstytuowaniu się i sprawdzeniu obecności z listą wybranych Delegatów, Przewodniczący Komisji Skrutacyjno – Mandatowej Kol. Witold Kowalski odczytał Protokół Komisji, w którym stwierdzono, że XXX Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest ważne
i prawomocne, uprawnione do podejmowania wiążących decyzji, uchwał i stanowisk, gdyż na
70 uprawnionych Delegatów w Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa uczestniczy
64 Delegatów, co stanowi wymaganą obecność ponad połowę uprawnionych.

Zatem zgodnie z podpisanym protokołem Komisji Zebranie jest ważne i prawomocne do podejmowania uchwał.

            Prowadzący Zebranie zaproponował przejście do punktu 13 pomijając wystąpienia gości którzy jeszcze nie dojechali oraz aby przed dyskusją przyjąć przygotowane Uchwały. Delegacji zaakceptowali tą propozycję.

Ad.13.

            Przystąpiono do przedstawienia propozycji Uchwał, które bez poprawek zostały przegłosowane – Uchwały i Stanowiska w załączeniu w zakładce INFORMACJE - Walne Zebrania Delegatów          

Uchwała nr 1/2015                     za: 37 ;    przeciw: 0 ;   wstrzymujących: 0

Uchwała nr 2/2015                     za: 44 ;    przeciw: 0;   wstrzymujących: 0          

Uchwała nr 3/2015                     za: 34 ;    przeciw: 3;   wstrzymujących: 2 

Przyjęto również 4 Stanowiska zwykłą większością głosów.

Ad.12.

                        W dyskusji nad sytuacją w branży głos zabierali:

            Piotr Łusiewicz– mówił o sytuacji w Gaz-Systemie i o braku efektów dobrej zmiany. Minister Naimski zmienił Statut Spółki i zabrał załodze przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.

Załoga zarobiła w 2016 roku o 15% mniej niż w 2015 przez co brak jest motywacji a nowi menedżerowie nie znają branży i zostały ograniczone inwestycje.

            Jacek Żurawski przedstawił informacje z obrad Komisji Krajowej gdzie Prezydium chwaliło Zarząd PGNiG a według załogi jest akurat bardzo źle, zwolniono w GK wielu pracowników, brak dialogu i pomocy dla Spółek. Prezydium KK bardzo gwałtownie zareagowało na jego słowa.

            W. Kowalski mówił o odczuciach związkowców w zakładach że sytuacja ulega pogorszeniu i przez działanie KK będziemy tracić członków a PGNiG pomaga górnictwu a nie ma środków dla pracowników Geofizyki.

            Janusz Miazowski – mówił o sytuacji Geofizyki która miała być konsolidowana
a w wyniku zmienianych decyzji zostaje zlikwidowana bez jakiejkolwiek pomocy. Błędem zaś było likwidowanie sejsmiki i już dzisiaj powstają odległe terminy na te badania. Zaapelował on
o Solidarność wszystkich spółek i podjęcie jeszcze raz próby wpłynięcia na zarząd dla otrzymania wsparcia na osłony.

            Przewodniczący Toruńskiej Geofizyki Dariusz Ludwikowski mówił o marnowaniu majątku spółek i o wpływie właściciela na „niby” suwerenne spółki.

            Edward Kargul – mówił o potrzebie bardziej radykalnych działań – manifestacje a nie tylko pisania pism. Zalecił on organizacjom związkowym rozeznanie sytuacji i podania do Sekcji ilu związkowców z danej spółki może przyjechać np. do Warszawy.

            Zdzisław Pituła vel Cyganik – zaproponował by zastanowić się nad organizacją pracodawców i nad zawarciem umowy społecznej

            Zbigniew Wacnik – stwierdził że w żadnej firmie nie jest dobrze i wszędzie jest równia pochyła a sytuacja ulega pogorszeniu, na umowy jest za późno gdyż odrzuciliśmy propozycję Prezesa Kossowskiego, a także że w PSG mogą być zwolnienia grupowe.

            Zygmunt Sobka  mówił o braku odpowiedzi Zarządu, trudności w zmianie ustawy
o Związkach Zawodowych

            Marek Jurski w odpowiedzi na wystąpienie Z. Wacnika stwierdził ,że nieprawdą jest zmniejszenie się zarobków w PSG gdyż w 2016 r nastąpił ich wzrost., każdy pracownik PSG możne to zobaczyć na PIT-ach za 2016 r.

            P. Łusiewicz mówił o potrzebie przywrócenia zlikwidowanych wspólnych funduszy na pomoc dla spółek w trudnej sytuacji

            B. Potyrała  odpowiedział o działaniach na rzecz zwiększenia wpływów na WFŚS
i rozszerzenia go o zapomogi o działaniach na rzecz Geofizyki Kraków i zmiennych decyzji Prezesa Woźniaka, oraz o potrzebie wspólnego programu restrukturyzacji gdyż jego brak powoduje procesy sądowe w których musi uczestniczyć jako świadek. Zaznaczył też że działania te musimy realizować wspólnie z innymi związkami i wystąpiliśmy o spotkanie Związkowej Komisji Koordynacyjnej

            Hanna Kujawińska – skrytykowała upolitycznianie si9ę Prezydium Komisji Krajowej

            Z. D. Matuszewski – o manipulacjach polityków i mało aktywnych działaniach przewodniczącego KK który stał się celebrytom

J. Żurawski mówił aby z dyskusji wyciągnąć wnioski, aby też przystąpić do dialogu
i opracowania porozumień

            Andrzej Nowak – powtórzył potrzebie organizacji pikiety wskazał też że trudno
o jednomyślność pomiędzy spółkami w których zarabia się 2 i 5 tysięcy złotych

            J. Żurawski mówił o wykorzystaniu Regionalnych funduszy strajkowych na organizację wyjazdów

            Po dyskusji przed przybyciem gości na wniosek Ryszarda Worobieja odczytano projekty Stanowisk.       

Ad.14.

            Po przerwie obiadowej powitaliśmy przybyłych gości w osobach:

Mirosław Miara – przewodniczący SPCH, Henryk Mucha – Prezes PGNiG OD oraz Wiceprezes Kluczborski Tadeusz, Opaliński Rafał – Prezes Geovity, Jan Anysz – Dyrektor w PSG.          

            Jako pierwszy głos zabrał M. Miara który mówił o roli SPCH o Ponadzakładowych UZP, kodyfikacji Kodeksu Pracy, o organizacjach Pracodawców, dialogu społecznym, o oczekiwaniu związkowców na dobrą zmianę, wzajemnym zaufaniu partnerów społecznych zaapelował o zawieranie porozumień branżowych.

            Jego wypowiedź wsparł R. Wawrzyniak który mówił że potrzebne jest ustawowe wsparcie Rządu aby zaistniały możliwości zawierania porozumień branżowych.

            Jan Anysz – przeprosił za nieobecność Prezesa Wróbla i omówił proces zmian organizacyjnych w PSG. Mówił też o wynikach spółki, dialogu społecznym, zawartych porozumieniach i podpisanych programach modyfikacji spółki w tym o zawartym ZUZP.

Nowe regulowania polepszają sytuację pracowników i przywracają dawne świadczenia jak również gwarantują stabilność zatrudnienia. Podsumował swą wypowiedź że są przesłanki do powstania organizacji pracodawców.

            H. Mucha mówił o sytuacji spółki, o wzajemnym uczeniu się dialogu w spółce, zmianom spółki dla budowy oferty produktowej, funkcje sprzedażowe spółki i zmianie obsługi klientów
w tym o sprzedaży energii elektrycznej i kampanii reklamowej.

T. Kluczborski – mówił o efektywności spółki poprzez optymalizację przychodów lub kosztów, poprawie efektywności, dobrych relacji z klientami wydłużeniu okresu płatności.

            R. Opaliński o sytuacji Geovity i wydźwignięcia jej z zapaści finansowej
o przystosowaniu jej do działań rynkowych o pozyskiwaniu klientów, niezbędnych remontach
i o rezygnacji ze zbycia poszczególnych ośrodków. Zaapelował o udział w spotkaniach związkowych w Geovicie, obiecał przedstawić status VIP dla członków związku

Po wystąpieniu gości odbyła się runda pytań do gości.

Miara i Potyrała nawiązali do PUZP tłumacząc zasady ich funkcjonowania uspokajając Prezesów że nie spowodują one wzrostu kosztów pracy a jedynie usystematyzują tytuły świadczeń.

            Odpowiadając J. Anysz nawiązał do tworzenia Gazowni, dużych projektów inwestycyjnych rzędu 2 mld złotych.

            P. Łusiewicz zapytał o wykup gazociągów i w dyskusji przewinęła się dyskusja nad definicją gazociągów dystrybucyjnych i przesyłowych, świadczenia prac obsługi tych gazociągów (Anysz, Kargul, Tyszko)

            Poruszono też sprawę nowych etatów i braku inkasentów, wzrostu płac i braku PDG.

Po zakończeniu dyskusji z gośćmi przystąpiono do głosowania zgłoszonych stanowisk.           

Ad.13.

            Przystąpiono do przedstawienia propozycji Stanowisk, które zostały zmodyfikowane
a część z nich autorzy wycofali.

Ogółem po burzliwej dyskusji przyjęto 4 Stanowiska zwykłą większością głosów.

Stanowiska te są załącznikiem do protokołu.             

Ad.14.

            Po krótkiej przerwie kawowej powitaliśmy kolejnych gości w osobach:

Magdalena Zegarska – członek Zarządu PGNiG SA – wybrana przez pracowników i powołana do Zarządu w dniu 6 marca 2017 roku

oraz Wiceprezesa Radosław Bartosika – od końca grudnia 2016 roku.             

            M. Zegarska mówiła o zakończonych w PGNiG SA negocjacjach płacowych i złożyła deklaracje szerokiej współpracy ze związkiem Solidarność.

Bardzo trudno było jej złożyć deklarację dla pomocy Geofizyce Kraków jednak zadeklarowała rozeznanie problemu i rozmowy na zarządzie.

            Prezes Bartosik mówił o nowych możliwościach Zarządu, o zakończeniu inicjatywy 0 oraz o możliwych obszarach racjonalizacji. Mówił też że nie potrzebował zachęty aby do nas przyjechać i podczas kolacji zechce wysłuchać problemy załogi.

            Ponownie E. Kargul nawiązał do kwestii gazociągów a M. Miara o PUZP.

            K. Kudłacz zwrócił się o objecie szczególną pomocą zwalnianych pracowników
w słabszych spółkach, a B. Stępiński i R. Wawrzyniak o braku monterów w PSG i występujących trudnościach szczególnie po zmianie struktury.

            M. Zegarska – wyraziła podziękowanie za zwiększenie produkcji mniejszą ilością pracowników.

             K. Rogaczewski nawiązał do braku środków na działalność Sekcji pomimo zawartych porozumień.

            Na koniec J. Żurawski zaapelował o partnerskie traktowanie pracowników i właściwą współpracę z Zarządem PGNiG SA.

            Przewodniczący Sekcji poprosił om powstanie i został wyprowadzony sztandar Sekcji
a po nim Zebrania Delegatów zostało zakończone.

Protokołowała                                                                           Przewodniczył zebraniu

 

 

Izabela Smoleń                                                                                         Jacek Żurawski

Wystąpienia Delegatów  w późniejszym czasie po ich autoryzacji

2017-03-14
B. Potyrała