Aktualności
POSIEDZENIE RADY SEKCJI GNIG

INFORMACJA z posiedzenia Rady

Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

w Ciechocinku w dniach 5 -6 października 2016 roku

 

 W posiedzeniu udział wzięło  19 członków Rady i 4 członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący RKS przedstawił poniższy program zebrania:

1. Zatwierdzenie porządku zebrania, wybór prowadzącego i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.-3.Omówienie sytuacji w Grupie Kapitałowej, Sytuacja w spółkach i organizacjach związkowych należących do Sekcji.

4. Spotkanie z Prezesem Wójcikiem,

5. Sprawy różne: 

Emerytury pomostowe –   zlikwidowane zawody a kapitał początkowy - informacja materiał

Informacja z Warty na grobie Popiełuszki

Informacja z Komisji Statutowej

Wybory członka Zarządu i RN w PGNiG SA – opinia Central

Sprawy zgłoszone przez członków Rady Sekcji.

Ad. 1.

Po odczytanie porządku zebrania został on przyjęty. Na prowadzącego
B. Potyrała zgłosił kol. J. Żurawskiego. Prowadzący zapytał o ewentualne uwagi do Protokołu. Nie zgłoszono uwag i Protokół zastał jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęty.

 

Ad. 2 i 3.

B. Potyrała – przekazał ogólne informacje o GK

PSG  

Z.D. Matuszewski – omówił  system motywacyjny, zmiany w ZUZP, przygotowywaną politykę pokoleniowa, system premiowania,  prace nad etatyzacją.

W dyskusji udział wzięli J. Janowska polemicznie o korzyściach z uzyskanych podwyżek oraz B. Pawlikowska pokazała nawet większe podwyżki w Oddziale Zabrze.

PGNiG SA

Z. Sobka -  o przekazaniu pracowników  z dniem 1.08.2016 r. z Oddziałów Wydobywczych z Sanoka i Zielonej Góry pionów Inwestycyjnych oraz Baz Rurowych do OGiE w PGNIG S.A. oraz o przeniesieniu do Warszawy  pracowników Audytu i Kontroli.

Inna sprawa to wyjaśnienie decyzji w stosunku do Spółki Discovery. ZZ otrzymały projekty regulaminów wyboru i odwołania członka Zarządu i Rady Nadzorczej do zaopiniowania do końca października br.

 W dyskusji brał udział  Z. Gontarz i M. Perdek na temat braku wsadu do produkcji helu.

Gaz-System

P. Łusiewicz – o zmianie Zarządu, podpisanym Porozumieniu płacowym, wyborach Rady Pracowników.

              Potyrała B – poinformował  o powstaniu nowej organizacji związkowej w Gazoporcie, i poprosił o przesłanie dokumentów wyborczych.

PGNiG OD

Z. Pituła vel Cyganik o zakończonym sporze zbiorowym z Pracodawcą i wzroście wynagrodzenia w kwocie 95 zł dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wypłacie premii rocznej za rok 2015  w kwocie  2 400 zł na pełny etat, możliwości odpisu dodatkowego na ZFŚS w IV kwartale br. w zależności od potrzeb pracowników i możliwości Pracodawcy.

Komisja Zakładowa opracowała projekt porozumienia w którym zawarto trzy kluczowe dla pracowników elementy: gwarancje zatrudnienia,-rekompensatę z tytułu zmiany miejsca świadczenia pracy, regulacje  dotyczące warunków pracy w nowym środowisku/otoczeniu. Projekt został przyjęty i po podpisaniu wdrożony do użytkowania. Rozpoczął się również proces opisu stanowisk pracy

Od 1 września PGNiG OD wzbogacił swoją ofertę sprzedażową o energię elektryczną.

Exalo

B. Potyrała omówił zwolnienia grupowe i spór zbiorowy. 23 maja 2016 Pracodawca wydał jednostronnie Regulamin zwolnień grupowych,3 organizacje związkowe 10 czerwca 2016 wstąpiły w spór zbiorowy i po negocjacjach podpisano porozumienie 29 lipca 2016r

Związki zawodowe uzyskały w wyniku sporu wliczanie dodatkowo do maksymalnej liczby osób zwalnianych porozumienia stron, odmowy przyjęcia przez pracownika wypowiedzenia warunków pracy i płacy,  dodatkowe odprawy uzależnione od stażu pracyw kwotach3 000 zł brutto przy 10 - 25 lat pracy w Spółce i 4 000 PLN brutto gdy powyżej 25 lat pracy w Spółce, dodatkową jednorazową odprawę specjalną dla pracowników Spółki objętych szczególną ochroną na podstawie art. 39 KP przewidziano 1 500 zł brutto za każdy pełny miesiąc brakujący do nabycia uprawnień emerytalnych, ale nie więcej niż 35 000 zł i nie mniej niż 10 000 zł, a także w przypadku konieczności zmiany miejsca pracy do lokalizacji odległej (o minimum 100 km), przyznany będzie dodatek relokacyjny w wysokości 1 000 PLN brutto/miesiąc przez okres 12 miesięcy

Wynegocjowany ze związkami zawodowymi dobrowolny program dodatkowych odpraw specjalnych spotkał się z dużym zainteresowaniem,  wnioski złożyło około 200 osób, a na koniec września odeszło ze spółki 402 osoby

Korekty wymaga ZUZP Exalo Drilling S.A. a w nim taryfikator stanowisk i stawki zaszeregowania, system premiowania pracowników (system motywacyjny) oraz zasady wynagradzania pracowników skierowanych do pracy zagranicą.

Geofizyka Toruń

D. Ludwikowski mówił o wcześniejszych zwolnieniach pracowników, 50-leciu spółki i premii50%, sporze zbiorowym i jego zakończeniu z porozumieniem o zawieszeniu PPE bez zmiany zapisów ZUZP.

Współczół kolegom z Krakowa jednak stwierdził że dla nich lepsza byłaby upadłość i bardziej klarowne przejęcia majątku bo dziś wiele problemów finansuje Geofizyka Toruń. Skrytykował też wykluczenie z Rady Nadzorczej przedstawiciela załogi. 

Geofizyka Kraków

B. Potyrała przedstawił wiadomości ze spotkań i z pisma przewodniczącego J. Miazowskiego.
W spółce tej nastąpiła 23 maja 2016 roku zmiana przewodniczącego związku Solidarność i Juliusza Wrońskiego zastąpił Janusz Miazowski. 18 sierpnia spotkanie w Warszawie – Prezes Kowalski i Wójcik Prezesi Geofizyki Toruń i likwidatorzy Kraków, Zajączkowski, przewodniczący Sekcji i ZZ obu Geofizyk. Na spotkaniu tym omówiono aktualną sytuację krakowskiej Gerofizyki, negocjacje procesu zwolnień oraz możliwości udzielenia pomocy zwalnianym pracownikom. Efektem rozmów były deklaracje udzielenia pomocy bez podjęcia konkretnych rozwiązań, dlatego też po spotkaniu opracowaliśmy z kolegami z Krakowa pismo zawierające oczekiwania związków w sprawie dodatkowych osłon oraz przyszłych warunków prac. 29 lipca ZZ podpisały aneks do ZUZP zasilenie kwotą 1 mln zł Funduszu Socjalnego na dodatkowe osłony przy zwolnieniu. 4 sierpnia pracodawca wydał Regulamin zwolnień 380 pracowników z 406 do zwolnienia. Część z nich może 100 ma być zatrudnione na podobnych warunkach w Geofizyce Toruń. Zarząd PGNiG SA podjął decyzję o likwidacji spółki od 1 sierpnia do końca roku .Nie wyjaśnione są nieprawidłowości o których pisze Onet.pl

J. Żurawski mówił że duże znaczenie może mieć udział Prezydium Sekcji w spotkaniach, w negocjacjach co podniesie wzrost znaczenia branży

PGNiG Technologie

A. Nowak o problemach spółki, wypowiedzeniach zmieniających w Pogórskiej Woli, podwyżkach średnio 0 240 złotych jednak przy rozpiętości 0 – 500 zł co spowodowało animozje w spółce. Także przedstawił krytykę nadzoru nad spółką i zbyt dużą liczbę Dyrektorów.

Ad. 4.  Prezes Wójcik – omówił sytuację w Grupie Kapitałowej i odpowiadał na pytania. 

We wtorek może być decyzja w sprawie darowizny 1,5 mln dla Geofizyki Kraków

O majątku dystrybucyjnym wymiana gazociągów pomiędzy PSG a GazSystemem,

Aport dla Geovity – Orient, Czarna, Bukowy Dworek,

Discovery – nie będzie przekazania

Audyt,   Przesunięcie pracowników na inne stanowisko

Centralna Barbórka Rzeszów sprawdzi termin, zasadna ilość zaproszeń od ilości członków

Magazyny gazu – środki unijne

Samochody zbycie publiczne

Podsumowanie Przewodniczącego Sekcji

Ustalić termin spotkania z Prezesem Wożniakiem  - RSK w składzie PB, Sobka Gontarz

Przestrzeganie porozumień w tym z 2000 roku i darowizna oraz delegowanie

Odbudowa dialogu

Wspólna polityka kadrowa

Pomoc spółkom i zwalnianym

Ad. 5.

Emerytury pomostowe –   zlikwidowane zawody a kapitał początkowy

- informacja dodatkowy materiał – wysłane mailem rozpropagować wśród załogi

Informacja z Warty na grobie Popiełuszki - ze strony Sekcji

Informacja z Komisji Statutowej  - omówienie tematów do ogólnej dyskusji na KZD

Z. Gontarz - - zmienić  zapisy by informację o finansach przedkładały tylko organizacje związkowe prowadzące działalność gospodarczą

Opinia do wyborów członka Zarządu i członków Rady Nadzorczej w PGNiG

 

Ustalono plan kolejnych posiedzeń RSK pomiędzy 16 a 20  stycznia w Uniejowie organizator B. Lasota

WZD w Lądku Zdroju pomiędzy 27 luty a 3 marzec po potwierdzeniu miejsc noclegowych.

Podjęto 2 Uchwały w sprawie promocji Sekcji  w trakcie Maratonu Solidarności w Trójmieście

Na koniec Z. Pituła – zgłosił  potrzebę działań nad stworzeniem umowy społecznej, wystąpieniem do Pracodawcy z przypomnieniem obowiązku przestrzegania Porozumienia z 2000 roku oraz udzielania poparcia i pomocy prawnej przez KS GNiG KZ prowadzącym spory zbiorowe z Pracodawcą.

KS GNiG powinna powołać zespół, który opracuje projekt „umowy społecznej” regulującej kwestie ramowych działań w funkcjonowaniu poszczególnych podmiotów GK zarówno w sferze społecznej i biznesowej. Projekt zostanie przedstawiony na WZD i po jego akceptacji przez delegatów KS przekaże projekt Centralom oraz zw. zaw. w PGNiG w celu wypracowania wspólnego dokumentu do procedowania z Zarządem PGNiG.

KS GNiG po otrzymaniu informacji o wejściu w spór zbiorowy zakładowej organizacji zw. zaw.  zrzeszonej w KS wystąpi z pisemnym poparciem oraz propozycją udzielenia pomocy prawnej dla organizacji będącej w sporze zbiorowym. Pisemne wystąpienie należy kierować do KZ i Pracodawcy. 

2016-10-11
B. Potyrała