Aktualności
Droga do zmiany

Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa informuje o ostatnich wydarzeniach z udziałem przedstawicieli Sekcji .

W końcówce listopada przedstawiciele Solidarności zbojkotowali zgodnie z wysłanym listem otwartym Centralną Barbórkę w Arłamowie. Na uroczystości tej zabrakło również wszystkich byłych Prezesów PGNiG SA i zabrakło też odwołanego w dniu 11.12.2015 rok byłego Prezesa Zawiszy. Niestety uczestniczyła w nich Rada Nadzorcza.

W dniu 3 grudnia odbywały się uroczystości barbórkowe w spółkach i przewodniczący Sekcji brał udział w Krakowie na uroczystościach w spółce Exalo wygłaszając w imieniu ZZ przemówienie a 8 grudnia odbyły się negocjacje Zarządu Spółki Exalo ze zakładowymi Związkami w Pabianicach gdzie ustalono wypłatę drugiej raty barbórki i i decyzje w sprawie ZUZP.

9 grudnia przewodniczący Sekcji B. Potyrała i zastępcy Z. Pituła vel Cyganik oraz P. Łusiewicz brali udział w spotkaniu z wiceministrem MSP H. Baranowskim, jego zastępcą Kaczmarkiem i przewodniczącym Rady Nadzorczej PGNiG SA G. Nakoniecznym.

W spotkaniu przedstawiliśmy uwarunkowania prawne, organizacyjne rynku gazu w Polsce, sytuację w Spółkach branży gazowniczej i sytuację pracowników ora przyczyny sporu zbiorowego w PGNiG SA

Omówiliśmy sposoby przeprowadzenia zmian w składach zarządów i ustaliliśmy datę spotkania przedstawicieli Sekcji Zarządu spółki Gaz-System i nowego Zarządu spółki PGNiG SA na drugą połowę stycznia i po zapoznaniu się z sytuacją spółek i planami Ministerstwa dla rozwoju rynku gazu w Polsce.

Tego też dnia organizacje związkowe PGNiG z Sanoka rozmawiały bez rezultatu o sporze zbiorowym i w kolejnym spotkaniu 16 grudnia swój udział zgłosił przewodniczący Sekcji. Być może po zmianie Zarządu spowoduje to zakończenie sporu zbiorowego i wypłatę nagrody rocznej dla pracowników PGNiG i PGNiG OD.

W dniach 9 -10 grudzień obradowała RSK i przyjęła projekt preliminarza na 2016 rok,  oraz podjęła decyzje w sprawie sprzeciwu dla wycofania przedstawicieli załogi z Rad Nadzorczych w spółkach zależnych w tym przygotowany projekt dla Geovity co stanowi naruszenie zapisów porozumienia z 12 stycznia 2000 roku .

Omówiono i postanowiliśmy wystąpić w sprawie ubezpieczeń pracowniczych organizowanych przez Donorię i nie przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji oraz ograniczaniu zakresu badań profilaktycznych w spółce Exalo.

Jednocześnie  będziemy wnosić o spotkanie z nowym zarządem w Warszawie przy okazji organizacji nadzwyczajnego posiedzenia Sekcji.

W tym samym czasie trwał o Zebranie Delegatów w spółce Gaz-System.

W dniu 11 grudnia przewodniczący Sekcji i zastępca ds. przesyłu P. Łusiewicz uczestniczyli w spotkaniu w Świnoujściu z okazji wpłynięcia pierwszego gazowca do Gazoportu.

Spotkaliśmy się tam z Ministrem Gospodarki Morskiej i żeglugi śródlądowej M. Gróbarczykiem, wiceministrem Skarbu Baranowskim, Prezesem Chadamem i pracownikami Polskie LNG oraz GazSystemu. Obecny Szejk Katarski Prezes Spółki Qatargas otrzymał od P. Łusiewicza odznakę Solidarności z którą paradował podczas uroczystości. W rozmowach poruszaliśmy kwestie współpracy związkowców z ministrami oraz o rozmawialiśmy o przyszłości branży i wspólnych inwestycjach spółek.

Byliśmy tez na wyciągnięcie ręki od zacumowanego metanowca - fotografia - oraz objechalismy zwiedzajac teren gazoportu. 

W tym wspaniałym dniu również Rada Nadzorcza PGNiG SA odwołała 3 członków Zarządu PGNiG SA. 

Zmiany te były wyczekiwane przez całą załogę Grupy Kapitałowej i nasz związek co zawarliśmy wcześniej w liście otwartym do Prezesa Zawiszy. Niestety nie skorzystał on z naszej sugestii i sam nie złożył rezygnacji.

Prezes Zawisza został odwołany 6 głosami przy 1 wstrzymującym się podobnie jak Bauc, a nikt nie ujął się za Skrzypkiewiczem.

Kolejno Piotr Woźniak został desygnowany do składu Zarządu jako przedstawiciel Rady na okres 3 miesięcy.

Nowy Zarząd jest więc dwuosobowy Piotr Woźniak p.o. Prezesa i wiceprezes Wójcik którzy powołali 3 prokurentów w osobach  Bogusław Marzec - były Prezes PGNiG SA, Maciej Woźniak i Janusz Kowalski, którzy mogą w najbliższym czasie zostać członkami Zarządu.

2015-12-13
Potyrała Bolesław