Aktualności
Kolejne spotkanie w MSP

 

Relacja ze spotkania Prezydium Rady Sekcji Krajowej GNiG

z Wiceministrem Skarbu Państwa w dniu 13 listopada 2014 roku.

 

Spotkanie było kontynuacją spotkania z 16.10.2104 roku, organizowanego dla  Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. Tematem spotkania z Wiceministrem Skarbu, Zdzisławem Gawlikiem, zajmującym się kwestiami naszej branży, z wyjątkiem Gaz-Systemu dla którego właścicielem jest Minister Gospodarki, było przedstawienie problemów występujących w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Na początku spotkania głos zabrał Mirosław Miara – przewodniczący SPCH NSZZ „Solidarność”, który podziękował za zorganizowanie kolejnego spotkania w celu poznania szczegółów funkcjonowania kolejnego sektora gospodarki. Stwierdził również, że chyba coś „drgnęło” pozytywnie w sprawach dialogu ze związkami, gdyż udało nam się w krótkim czasie po raz trzeci spotkać (pierwsze spotkanie było w sprawie Anvilu) i konstruktywnie rozmawiać.

Minister, Sekretarz Stanu - Zdzisław Gawlik, potwierdził wolę cyklicznych spotkań i poznania problemów spółek, które nadzoruje,  zadeklarował też, że po wysłuchaniu uwag strony związkowej postara się znaleźć tzw. złoty środek, który będzie z korzyścią dla spółek i pracowników.

Bolesław Potyrała przypomniał najważniejsze informacje z poprzedniego spotkania w tym brak dialogu i groźbę sporów zbiorowych oraz plany organizacji Manifestacji.  W tym okresie organizacje związkowe pokazały swą mądrość i odpowiedzialność za branżę naftowo – gazowniczą, zawarły z Pracodawcami Porozumienia i odstąpiły od organizacji Manifestacji. Nadal jednak brak jest bezpośredniego kontaktu z pozostałymi członkami Zarządu PGNiG, którzy nawet unikają związkowców i utrudniony jest dialog społeczny. Jedynie przewodniczący Central kontaktują się z Prezesem Wójcikiem i sporadycznie z Prezesem Zawiszą. Dyrektor ds. Współpracy z przedstawicielami Pracowników spotkał się w dniu 6.11. z przewodniczącymi Central i po rozmowach również z Prezesem Wójcikiem, ma zostać przedstawiony projekt porozumienia o dialogu i współpracy w wersji proponowanej przez Związkową Komisję Koordynacyjną. Prezes Wójcik będzie do niego przekonywał pozostały skład Zarządu. Przewodniczący krótko poinformował o podpisanych Porozumieniach w PGNiG i PSG. Skrytykował on zmiany organizacyjne w GK, które zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu i bezpieczeństwu pracy. Poinformował też, że szukanie oszczędności odbywa się głównie w sferze świadczeń pracowniczych poprzez Program Poprawy Efektywności, wypowiedzianą premię roczną, program racjonalizacji zatrudnienia, pracowniczy program emerytalny, wstrzymane są też jakiekolwiek podwyżki wskaźnika wzrostu płac.

W PGNiG Technologie trwają zwolnienia grupowe bez dodatkowych osłon, pracownicy składają wnioski (skargi) do Centralnego Funduszu Racjonalizacji o dyskryminację z uwagi na niejednakowe traktowanie w Grupie Kapitałowej i mają szansę wygrać w Sądzie. Zarząd rozważa zawarcie z nimi Porozumienia o co zabiegają Centrale Związkowe. Przewodniczący zwrócił się do Ministra o wsparcie tych działań.

Równie trudna jest sytuacja Exalo – wypowiedzenia grupowe stawek i zwolnienia, problemy finansowe ma również Geofizyka Kraków, brak również decyzji w sprawie przyszłości organizacyjnej Geovity.

Na koniec Potyrała Bolesław zwrócił uwagę na niejednakowe traktowanie przez instytucje Rządowe wszystkich podmiotów na zliberalizowanym rynku gazu.

PGNiG jest zobligowana do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji, inwestowania ze stratą a jednocześnie zobligowana jest do obliga gazowego, regulowanych cen. Przepisy te są również zapisane w Statucie PGNiG i przed wejściem na giełdę, były one zaskarżone w Sądzie. Domagał się on zmian od Ministra, wsparcia działań legislacyjnych, gdyż Sejm przyjął ustawę liberalizacyjną jedynie przeciwko PGNiG

Minister Gawlik potwierdził, że i on zwrócił uwagę na nierównowagę pomiędzy podmiotami i poinformował, że obecny na spotkaniu Sławomir Kutyła, jest w zespole międzyresortowym, który pracuje nad zmianą niekorzystnego dla PGNiG Prawa. Stwierdził też, że wszelkie kwestie techniczne, muszą być odpowiednie dla realizacji prac, a pewne zapisy w Statucie Spółki, pomogły jej również przetrwać trudne okresy.

Minister potwierdził też, że rozmawia o sytuacji GK z Prezesem Zawiszą i PGNiG pomaga spółkom z uwagi na przewidywane ożywienie inwestycji, w innej sytuacji, spółka Technologie już ogłosiłaby upadłość.

Z taką argumentacją nie zgodził się przewodniczący Sekcji, gdyż trudności PGNiG były jeszcze przed wprowadzeniem tych zapisów do Statutu, a dzisiaj PGNiG dąży do maksymalizacji zysków.

P. Łusiewicz zwrócił uwagę, że sytuacja PGNiG zależy od zawartych umów długoterminowych, ceny gazu, oraz z obowiązku jego magazynowania. Zaapelował on o pomoc dla spółki, aby w wyniku liberalizacji nie pogorszyła ona swojej sytuacji, bo prywatne podmioty są zwolnione z wielu obowiązków.

 

Z. Pituła vel Cyganik przypomniał o przyczynie dokonywanych zmian wynikających  z realizacji przez Polskę  Dyrektywy 2009/73 WE Parlamentu i Rady Europy oraz o tym, że Rząd opracował najbardziej restrykcyjny program rozdziału i realizacji zapisów w.w. Dyrektywy. W Polsce zastosowano nie spotykany w innych krajach wspólnoty  administracyjny regulator liberalizacji rynku. Na PGNiG nałożono obowiązek wykonania obliga giełdowego, wprowadzono również szereg regulacji prawnych, które osłabiły pozycje Spółki na polskim rynku gazu.  PGNiG nie tylko musi wystawić określony wolumen  ale jest też obarczona obowiązkiem jego zbycia. Brak możliwości realizacji tego zapisu skutkował nałożeniem kary  za 2012 rok, z braku nabywców wystawionego na TGE wolumenu PGNiG zostało przez URE ukarany finansowo. PGNiG jako dominujący sprzedawcą na polskim rynku gazu jest ograniczane regulacjami urzędowymi a inni sprzedawcy mają pełną swobodę działania. Przez działania regulatora Spółka poniosła ogromne straty, wynikały one między innymi z opóźniania w zatwierdzaniu Taryfy. URE oraz UOKiK skutecznie szkodzą PGNiG hamując jej rozwój w handlu gazem.  Zdzisław zwrócił się z apelem o ochronę polskiego rynku gazu, przestrzegł że prowadzenie obecnej polityki przez Rząd doprowadzi do takiej sytuacji w sektorze gazowym jaki dzisiaj mamy w sektorze węglowym. Pracownicy PGNiG oczekują od Rządu podjęcia działań zmierzających do zmiany niekorzystnych umów długoterminowych z Rosja i Katarem. Należy zmienić politykę wobec PGNiG nie można dopuścić do takiej sytuacji w której PGNiG jest z jednej strony zmuszane do pełnego uwolnienie rynku a z drugiej strony ograniczane sprzecznymi z wolnym rynkiem regulacjami prawnymi. Rząd powinien wszystkie podmioty handlujące gazem traktować jednakowo. Tylko na PGNiG nałożono obowiązek obliga  giełdowego, tylko PGNiG jest zobowiązane do ponoszenia kosztów związanych z dostawa awaryjna oraz dostawą do klienta wrażliwego społecznie i tylko na PGNiG spoczywa obowiązek dywersyfikacji dostaw co obarczone jest ponoszeniem ogromnych wydatków. Sytuacja taka nie jest zgodne z zasadą równego traktowania podmiotów handlujących gzem na polskim rynku. Zwrócił też uwagę na częste zmiany Zarządów, brak kontynuacji przyjętych strategii oraz częste i bardzo restrykcyjne programy restrukturyzacyjne, stwierdził że pracownicy spółki nie przyjeżdżają do MSP po pieniądze jak np. górnictwo lecz po czytelne zmiany prawa.

Minister odpowiedział, że istnieje potrzeba zmiany prawa, jednak spółka musi być pod kontrolą MSP, nie zgodzi się on też na ochronę i gwarancje dla niej. Rząd musi głównie patrzeć na bezpieczeństwo, którego też wprost nie dadzą też kolejne interkonektory (łączniki gazowe). Oczywiście PGNiG nie powinien być jedynym pokrzywdzonym z tego tytułu.

Kolejno, Z. Gontarz mówił o niewłaściwej reorganizacji branży, gdzie decyzje podejmują firmy doradcze i nie branżowe Zarządy. W spółce jest najgorsza sytuacja i duże niezadowolenie pracowników na których to Zarząd chce zaoszczędzić. Planuje się wydzielanie kolejnych spółek, aby po roku czasu zmienić ZUZP, oraz oddziałów wydobywczych. Nikt nie chce zająć się magazynami, które tworzą koszty i zaprzestaje się projektu budowy Magazynu Goleniów w wysadzie solnym. Mówił też o małych szansach na gaz z wierceń otworów za gazem łupkowym i że te środki powinny trafić na wiercenia konwencjonalne.

Minister odpowiedział że PGNiG powinien racjonalnie inwestować, zainteresował się też możliwościami odkrycia gazu łupkowego i o tych sprawach dyskutował też przewodniczący Sekcji stwierdzając, że polskie warunki są o wiele trudniejsze niż amerykańskie i koszty pozyskania gazu też będą wyższe a czy będą go przemysłowe ilości nie wiadomo.

Minister zwrócił też uwagę że Gaz-System powinien budować również magazyny, jednak
P. Łusiewicz powiedział, że jest to możliwe, lecz tylko gdy będzie w tej sprawie spec ustawa.

Przewodniczący PSG B. Stępiński przypomniał informacje z poprzedniego spotkania, którego był uczestnikiem i stwierdził, że przy wsparciu Prezesa Wójcika, udało się znaleźć właściwą formę dialogu z Zarządem PSG. Podpisano też porozumienie oddalające restrukturyzacje i uzgodniono udział ZZ w zespołach zadaniowych, zawieszono akcje protestacyjna, zawarto porozumienie o współpracy. Jednak sytuacja PGNiG rzutuje na PSG i spółka próbuje szukać oszczędności na pracownikach. Centralizacja też podwyższa ceny usług szczególnie przy małych zamówieniach, czy też drobnych usługach. Niebezpieczne są też zmiany organizacyjne i likwidacja jednego szczebla zarządzania. Prowadzi to do zerwania więzi z samorządami i utrudnia ewentualne lokalne inwestycje, jak też wydłuża czas dotarcia do awarii poprzez likwidację 79 RDG i PDG. Plany redukcji tych jednostek na zasadzie odległości opracowała firma zewnętrzna, nie biorąc pod uwagę np. czasu dojazdu. 

K. Woźniak zwrócił uwagę że tylko dzięki dużemu zaangażowaniu przy ograniczonej ilości monterów nie dochodzi do większych awarii na sieci. Mówił także że doświadczeń energetyki nie można przenosić do gazownictwa gdyż jest to inna skala zagrożeń. To Rejony Dystrybucji Gazu odpowiadają za bezpieczną i nieprzerwaną dostawę paliwa gazowego i należy się dogłębnie zastanowić podejmując decyzję o ich reorganizacji..

B. Potyrała doprecyzował po pytaniu pracownika MSP T. Naperty, że Dystrybucja Gazu, to pracownicy pracujący w terenie, nie w centrali w Warszawie i od nich zależy inwestowanie i bezpieczeństwo. Przestrzegł on, że w sytuacji dużej katastrofy odpowiedzialność może spaść również na MSP jako pośredniego właściciela, gdyż te problemy sygnalizujemy już dzisiaj. B. Stępiński przypomniał też realizację przez skonsolidowane spółki programu redukcji kosztów OPEX, które narzuciło URE i dzięki którym miało nastąpić zwiększenie opłacalności działań operacyjnych. URE po konsolidacji wycofało się z tego programu i załoga obawia się, że kolejne wyrzeczenia nie dadzą pożądanego efektu.

R. Wawrzyniak mówił, że poprzednia Prezes Pani Oliwa, opracowując plan konsolidacji mówiła o oszczędnościach rzędu 240 mln złotych, bez oszczędzania na załodze a jedynie na redukcji ilości Prezesów i Dyrektorów. Nowy Zarząd zaś zmienił o 180 stopni, sposób zarządzania. Zwrócił on też uwagę, że spowodowało to również zmianę kompetencji i obszarów obsługi.

Minister Gawlik odpowiedział, że ktoś przecież ustala te rozwiązania i o tym powinien decydować fachowiec, jeżeli zaś zagraża to bezpieczeństwu, to kierownik rozdzielni powinien to sygnalizować a nawet się temu sprzeciwić.

Przedstawiciele PSG w ożywionej dyskusji stwierdzili, że pracownicy boją się interweniować z uwagi na możliwość utraty pracy i jedynie związkowcy sygnalizują te problemy. Nie może też być bezpośredniej odpowiedzialności, gdyż osoby które opracowują te zasady, po krótkim okresie już w spółce nie pracują, firma doradcza jest z zewnątrz i nie ona decyduje, lecz składa propozycję, a Zarządy Spółek niestety nie mają fachowego przygotowania.

B. Lasota mówił też o marnotrawstwie opracowań, które były sporządzone w osobnych
6 spółkach np. wartościowanie stanowisk w MSG. Nikt też nie rozlicza Zarządów za rozwój spółki, tylko za oszczędności kosztowe i dochodzi do paradoksów, że po połowie roku pomimo posiadania koparek, załoga ręcznie kopie rowy pod nowe inwestycje po wykonaniu budżetu.

Kolejno, Z. Gontarz mówił o organizowanych przetargach i dumpingowych cenach firm prywatnych a potem o nie realizacji zadań przez te podmioty, lub duże opóźnienia.

P. Łusiewicz nawiązując do struktury PSG stwierdził, że Gaz-System posiada terenowe bazy, które kontaktują się z samorządem i mieszkańcami i taka struktura daje szansę na prawidłowy rozwój a dodatkowo należy też mieć odpowiedni Zarząd współpracujący z załogą, a dla pozyskiwania zleceń trzeba zmiany ustawy o zamówieniach publicznych.

Minister potwierdził działania MSP w tej sprawie, gdyż dla niego Grupą Kapitałową powinny być spółki Skarbu Państwa a wtedy będzie lepsza sytuacja spółek, jeśli będzie można zlecać prace w Grupie.

Z. Pituła zapytał dlaczego nie jest dobra sytuacja w GK PGNiG, pomimo podległości pod MSP a szukanie zapowiedzianych oszczędności 1 mld złotych całkowicie zahamuje rozwój.

Na zakończenie Mirosław Miara zwrócił uwagę, że na ostatnim spotkaniu najwięcej mówiono o braku dialogu i po interwencji (mamy nadzieję że też MSP) nastąpiła pewna poprawa. Na obecnym spotkaniu najwięcej uwag związkowców,  dotyczyło złego zarządzania i niekompetencji decydentów i wyraził nadzieję, że Minister również wyciągnie wnioski z tej dyskusji i będą odpowiednie zadziałania w tych sprawach.

Na pewno związkowcy GNiG, to nie tylko grupa, która składa jedynie roszczenia, lecz również są to doświadczeni pracownicy, którzy przekazują swe spostrzeżenia dla rozwoju spółki i dla dobra pracowników – podkreślił przewodniczący SPCH NSZZ Solidarność.

W związku z powyższym istniej potrzeba dalszych cyklicznych spotkań i dyskusji o tym co zostało poprawione i jakie nadal występują zagrożenia.

Minister potwierdził, że jego zadaniem, jest rozmowa z każdym i wyciągnięcie wniosków z dyskusji oraz skorzystanie ze słusznych rad. Jeśli jednak znamy osoby, które mają pomysły jak uzdrowić sytuację, to powinniśmy ich rekomendować do MSP. Jednak znacznie trudniej jest potem Zarządzać spółką, niż stojąc z boku zgłaszać nawet słuszne uwagi. Potwierdził on kontynuację spotkań w przyszłym roku oraz zadeklarował, że o poruszanych problemach będzie rozmawiał z Zarządem PGNiG po ich powrocie z Moskwy. Mówił też „w wielu sprawach przyznaję Wam rację np. zarządzanie bezpieczeństwem, ale zachęcam do dalszych kłótni i prezentacji własnego stanowiska, to wtedy będzie też lepiej w firmach”.

Po wyjściu Ministra, Dyrektor Sławomir Kutyła mówił, że celem MSP jest dobro spółki, lecz wielu spraw szybko nie da się rozwiązać z uwagi na różnorakie czynniki zewnętrzne, spółka też nie może stać w miejscu. Gaz-System do ubiegłego roku był w MSP i dobra jego sytuacja, to też zasługa Ministerstwa a nadzór MSP jest uwarunkowany poprzez Sejm, Rząd oraz Sądy z zasadą trójwładzy .

Z uwagi na wyczerpanie porządku zakończono posiedzenie.

2014-11-17
B. Potyrała