Aktualności
Rada Sekcji Krajowej GNiG w Warszawie i Jadwisinie oraz spotkanie ZZ PGNiG z Prezesem Zawiszą

RSK GNiG Warszawa i Jadwisin 17 -18 czerwca 2014 roku

W spotkaniu uczestniczyło 15 członków RSK, 4 członków Komisji Rewizyjnej i administrator strony.

Na rozpoczęcie posiedzenia  przybył Dyr. ds. Współpracy z przedstawicielami pracowników Tadeusz Zając i jego zastępca Tomasz Ziembicki. Poinformował on że 17 lipca zorganizowane zostanie spotkanie z Prezesem Zawiszą i organizacjami związkowymi GK PGNIG.

Po wyjściu gości i po przywitaniu obecnych Przewodniczący zaproponował poniższy program zebrania.

1. Ustalenie terminu organizacji Jubileuszu 25 – lecia Sekcji, kolejnych posiedzeń Rady Sekcji.

2. Funkcjonowanie Sekcji.

3.Informacja o mającym odbyć się spotkaniu Prezesa Zawiszy  ze ZZ PGNiG, omówienie dalszych działań.

4. Funkcjonowanie i finansowanie WFŚS i CFR.

5. Sytuacja spółek należących do Sekcji.

6. Sprawy różne: 

Uzupełniony program został jednogłośnie przegłosowany

            Ad.1. Ustalenie terminu organizacji Jubileuszu 25 – lecia Sekcji, kolejnych posiedzeń Rady Sekcji.

Potyrała Bolesław poinformował o motywach i przesłankach organizacji jubileuszu na wiosnę przyszłego roku w miesiącu maju w Toruniu a alternatywą byłaby końcówka X br.

Organizator J. Żurawski, wspólnie z A. Gawłowskim oraz W. Rogowskim akceptują termin wiosny 2015 roku, a data ta jest korzystniejsza z uwagi na finanse po połączeniu z WZD, jak też również możliwość zwiedzenia Torunia i spływ Wisłą, przy dłuższym dniu i w cieplejszej porze roku,

W dyskusji wszyscy wypowiadali się za organizacją jubileuszu wspólnie z posiedzeniem WZD w 2015 roku. W głosowaniu 15 osób za terminem maj 2015 rok

Po dyskusji i zgłaszanych propozycjach od członków RSK ustalono terminy kolejnych posiedzeń RSK w dniach:

·       16 -18 IX – Rembelszczyzna, organizator Jarosław Tyszko  Gaz – System

·       19 – 21 XI – Łódź, organizator Bogdan Lasota

·       Kolejne w 2015 roku do ustalenia w późniejszym okresie

            Ad. 2. Funkcjonowanie Sekcji.

Rada Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa postanawiła zakupić notebooki Asus do użytkowania na czas kadencji 2014 – 2018 dla członków RSK i KR. Jednocześnie Rada Sekcji zobowiązuje ich posiadaczy do doładowywania karty dla odbioru informacji z Sekcji, przesyłania potwierdzeń i odpowiedzi oraz do elektronicznych głosowań. RSK uchwala utworzenie wspólnych adresów internetowych.

RSK zdecydowała się powierzyć kwestie księgowe koleżance z Jasła któa przeszła do pracy w PKZP w Exalo, a która w ubiegłej kadencji była oddelegowana do pracy w Sekcji

Prezes Zarządu PGNiG wyraził zgodę na przedłużenie oddelegowania w PGNiG na okres kadencji dla przewodniczącego Sekcji. 

Temat szkoleń nie był omawiany z uwagi na nieobecność kolegi Adama Kokota.

            Ad. 6. Sprawy różne: odznaka zasłużony solidarności GNiG, oraz dopisane w programie

Do SK GNiG zwrócił się Pan Konrad Krupa z Zabrza  który zakłada katalog honorowych odznak w górnictwie z prośbą o informację w sprawie odznaki i chciałby też pozyskać jeden egzemplarz odznaki do celów muzealnych. Przewodniczący odczytał pismo.

Rada Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa postanawiła przekazać jeden egzemplarz odznaki dla Pana Konrada Krupy na cele kolekcjonerskie i muzealne, a realizacja jej będzie możliwa po potwierdzeniu zasadności jej przekazania przez koleżankę Beatę z Zabrza.

B. Potyrała poinformował o wyborach na Kongresie SPCH, i składce na afiliację. Nawiązał on do Uchwał Organizacji związkowych które deklarowały wpłatę składki na afiliację i do preliminarza Sekcji. Zadeklarował on powrót do dyskusji w przyszłym roku. Aktualnie wpłata składek afiliacyjnych powinna być realizowana poprzez organizacje związkowe które wybierały delegatów do Sekcji z wpłat od Komisji Podzakładowych.

Ad. 3.Spotkanie z Prezesem Zawiszą . 

Przewodniczący RSK odczytał  tekst zaproszenia na spotkanie 17.06.2014 że o godz. 16-tej organizowane dla ZZ PGNiG z Prezesem Zawiszą w Muzeum Gazownictwa, Aktualnie brak formalnego zaproszenia dla Sekcji pomimo 2 pism i nie wiadomo jaka  będzie reprezentacja,na spotkanie  w dniu 17 lipca ze ZZ GK PGNiG i Prezesami Spółek.

Z. Sobka, Z. Gontarz oraz po interwencji u Prezesa Wójcika przewodniczący RSK udali się na spotkanie z Prezesem Zawiszą do Muzeum Gazownictwa, a członkowie |RSK do Jadwisina.

            4. Funkcjonowanie i finansowanie WFŚS i CFR.

B. Potyrałą omówił wysłane w tej sprawie pisma i aktualną sytuację.

WFŚS- komisja funkcjonuje bez zmian, Wroński, Wojtasiewicz, ten ostatni złożył informację o posiedzeniach w 2013 roku i jednym w 2014 roku, na którym rozdysponowania 560 tys zł dla 205 osób pozostawiając wiele nierozpatrzonych wniosków.

Na RSK  w Chrząstowicach dyskutowaliśmy o porozumieniu o Wspólnej Działalności Socjalnej i zasilaniu Funduszu, a w Jadwisinie zostało przekazane Prezesowi Zawiszy poprzez Prezesa Wójcika pismo Central Związkowych. Także ZZ PGNiG wystąpiły o 4 mln złotych, Informacja ta jeśli będzie okazja będzie poruszana na spotkaniu z Prezesem Zawiszą.

Przewodniczący RSK mówił też o ewentualnych możliwościach dofinansowania tych funduszy,

CFR– dofinansowanie jedynie z zysku, lecz za 2013 rok został on podzielony bez zasilenia CFR, należy opracować w najbliższym czasie pomysł na nowe programy gdyż Program Racjonalizacji Zatrudnienia obowiązuje do 2015 jeśli nie będzie wypowiedziany. Bez środków na koncie CFR Program jest martwy gdyż spółki są w trudnej sytuacji i nie staćn je na takie koszty.

            5. Sytuacja spółek należących do Sekcji.

Członkowie RSK na spotkaniu w Jadwisinie prezentowali go w ograniczonym zakresie i B. Potyrała zwrócił się o informacje pisemne - mailowe do protokołu od przewodniczących spółek których przedstawiciele brali udział w posiedzeniu RSK, każdy o swojej spółce, sytuacja finansowa, zatrudnienie, negocjacje, sukcesy, kłopoty iitp.

SPOTKANIE Z PREZESEM.

W godzinach późno wieczornych po zakończeniu spotkania z Prezesem Zawiszą przewodniczący Sekcji przedłożył In formację z tego spotkania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie ZZ PGNiG po 2 osoby z każdego ZZ, bardzo małych organizacji niereprezentatywnych oraz z ZOK PGNiG i dodatkowo przewodniczący Sekcji pracownik PGNiG SA.

Ze strony Pracodawcy Prezesi Zawisza i Wójcik, Dyrektorzy Zając, Lewandowski, Lewenstein, Ziembicki, kier. Żukowska, Szygenda.

Na początku Prezes Zawisza przeprosił za opóźnienia w odpisywaniu na pisma i za brak spotkań. Kolejno Dyr. Zając zaprezentował projekt porozumienia o zasadach współpracy i powołaniu Komisji ds. dialogu społecznego.

ZZ zadeklarowały zgłoszenie uwag do tego dokumentu w terminie 3 tygodni i przystąpienie do dalszej negocjacji tego dokumentu.

Kolejno przedstawiono zarys i harmonogram wdrożenia Programu Poprawy Efektywności.

Program ten to 15 inicjatyw optymalizacyjnych i 15 zespołów które do sierpnia mają opracować konkretne programy. Na razie nie ma jeszcze kart inicjatyw i szczegółowych terminów i kosztów.

Prezes Zawisza zaproponował udział przedstawicieli ZZ tj. 2-3 osoby w pracach zespołów zadaniowych na poziomie Komitetu Sterującego i zespołów.

ZZ postanowiły rozszerzyć listę osób które brałyby udział w każdym zespole – osoby znające daną problematykę - oraz  w ramach Komitetu Sterującego jako obserwatorzy z prawem głosu.

Kolejno przedstawiono odpowiedzi na pisma ZZ w sprawie wskaźnika płac oraz funkcjonowania Handlu. Niestety zabrakło odpowiedzi  w sprawie talonów i premii rocznej oraz Wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Po burzliwej dyskusji Zarząd poinformował o decyzji wypłaty części nagrody Barbórkowej i skierowaniu na Zarząd decyzji o premii rocznej. Podtrzymał decyzję o braku podwyżek i zerowej stawce wskaźnika, oraz o chęci wypowiedzeniu porozumienia o nagrodzie rocznej która kosztuje spółkę 70 mln zł.

Związki zawodowe apelowały o podwyżki powyżej inflacji oraz o wzrost wysokości talonów i zasilenie WFŚS.

Prezes negatywnie odniósł się do zasilenia Funduszu Socjalnego i obiecał po poprawie sytuacjo pomyśleć o zwiększeniu talonów w końcu roku.

ZZ stwierdziły że po otrzymaniu pisemnej decyzji w sprawie WFŚS należy rozważyć wypowiedzenie umowy gdyż przy tych skromnych środkach nie będzie szans na konkretną pomoc dla potrzebujących.

W sprawie stanowiska w sprawie umów czasowych Zarząd rekomenduje ich nie przedłużanie, z wyjątkiem uzasadnionych potrzeb na kopalniach wynikających z prawa górniczego. W takim przypadku Dyrektor Oddziału musi przekonać Dyr. Lewandowskiego o takiej potrzebie a tych przypadków może być minimalna ilość. Aktualnie jest 204 czasowych umów co stanowi 2,4% zatrudnienia oraz 43 umowy na zastępstwo

ZZ argumentowały potrzebę dalszego zatrudniania poniesionymi nakładami na dokształcanie tych osób oraz potrzba czasu na wyszkolenie zastępców ora niemoznościa zatrudnienia w terenie pracowników administracji, a także potrzebami ruchowymi.Zdanie Zarządu nie uległo zmianie nawet po dyskusji o PDO z którego skorzysta 212 osób.

Prezes zaapelował o większą troskę ZZ w sprawie utrzymania zatrudnienia i  miejsc pracy niż o podwyżki gdyż z powodu zbyt niskich płac nikt nie zwrócił się o rozwiązanie umowy.

W sprawach różnych Dyrektor Zając zwrócił się o opinię do zmian Regulaminu Organizacyjnego PGNiG a ZZ mówiły o organizacji przetargów i kłopotów z kryterium najniższej ceny w świetle opóźnień realizacji prac. Prezes Wójcik stwierdził że spółka stara się pomagać albo poprzez rozdzielanie przetargów na mniejsze prace albo poprzez łączenie prac wiertniczych w większe pakiety.

Prezes omówił sytuację i pomoc dla Technologii lecz rozważa również kontrolowaną upadłość. Mówił że nie można wielowariantowo pomagać np. poprzez pożyczkę i poprzez osłony, stwierdził też że istnieje zastój na rynku budowy gazociągów co nie wróży dobrze dla spółki.

ZZ zaproponowały również dofinansowanie CFR i WFŚS z dywidendy PGNiG wziętej ze spółek zależnych poprzez decyzje WZW.

Prezes Zawisza stwierdził że środki te zostały już rozdysponowane  i z powodu braku innych środków nie ma szans na dokapitalizowanie tych funduszy.

Jednak dyskusja o GK byłą tylko drobnym wycinkiem z uwagi na planowane spotkanie dla ZZ GK i Prezesów dnia 17 lipca 2014 roku.

RSK po zapoznaniu się z informacją ze spotkania głównie w głosach przedstawicieli PSG rozważa kontynuację sporu zbiorowego w PSG i inne działania jednak z decyzją wstrzymuje się do casu spotkania Zrządu ze ZZ GK.

Na tym zakończono posiedzenie RSK.

W następnym dniu ZZ otrzymały jednak zawiadomienie o wypowiedzeniu porozumienia o premii rocznej które wygaśnie z końcem września 2014 roku.

2014-06-18
B. Potyrała